จ้างเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารห้องสมุด

โพสต์23 เม.ย. 2563 20:41โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อำเภอท่าลี่

เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าลี่

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 มี.ค. 2563 02:59โดยAnubanloei Official

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 18 อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์1 มี.ค. 2563 23:25โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:15โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม


                      ด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั้ง, ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์24 ก.พ. 2563 00:16โดยโรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั้ง, ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์20 ก.พ. 2563 20:06โดยฺBKYLoei1 อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 20:08 ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   ๘๗๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำแคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์19 ก.พ. 2563 18:24โดยโรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่

โรงเรียนบ้านน้ำแคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   1,674,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 ก.พ. 2563 02:22โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง

โรงเรียนบ้านห้วยตาด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 999,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 ก.พ. 2563 23:44โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,670,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

1-10 of 276