ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 มี.ค. 2562 01:02โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:20 ]

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท  

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 มี.ค. 2562 00:57โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:22 ]

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

โพสต์22 ก.พ. 2562 01:59โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:46 ]

            ด้วย สำนัหงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์22 ก.พ. 2562 01:56โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:51 ]

            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม  ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์7 ก.พ. 2562 00:57โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:50 ]

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)   

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์7 ก.พ. 2562 00:49โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์16 ม.ค. 2562 02:00โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 02:29 ]

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 727,020 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน)  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์12 ม.ค. 2562 22:51โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:20โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนบ้านท่าบม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

1-10 of 266