ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์16 ม.ค. 2562 02:00โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 02:29 ]

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 727,020 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน)  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์12 ม.ค. 2562 22:51โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:20โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนบ้านท่าบม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง(บ้านพักครู 207) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์17 ธ.ค. 2561 00:27โดยโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมืองเลย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (บ้านพักครู 207) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

โพสต์15 พ.ย. 2561 22:07โดยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม

ประกาศโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1-10 of 260