ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์9 ส.ค. 2564 03:36โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2563 21:19โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 22:13 ]

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๑,๔๕๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2563 21:16โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 22:11 ]

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๓๕,๘๒๔.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2563 21:14โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 22:10 ]

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๔,๗๒๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ...

จ้างเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารห้องสมุด

โพสต์23 เม.ย. 2563 20:41โดยโรงเรียนบ้านท่าลี่ อําเภอท่าลี่

เปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าลี่

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์30 มี.ค. 2563 02:59โดยanubanloei@loei1.go.th

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเลย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนเพียงหลวง 18 อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์1 มี.ค. 2563 23:25โดยโรงเรียนเพียงหลวง 18 อําเภอเชียงคาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙ เเละปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียน อาคารประกอบ เเละสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:15โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม


                      ด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั้ง, ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์24 ก.พ. 2563 00:16โดยโรงเรียนร่มเกล้า บ้านชมเจริญ

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั้ง, ลานกีฬาอเนกประสงค์, ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์20 ก.พ. 2563 20:06โดยโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 20:08 ]

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   ๘๗๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

1-10 of 280