ประกาศแก้ไขการประกาศสอบราคาสร้างบ้านพักครูเดี่ยว แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านท่าบม อ.เชียงคาน จ.เลย

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:50โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าบม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.301/26
.............................................................

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.301/26 ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และประกาศ โรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก เปลี่ยนแปลงข้อความเนื่องจากอาจทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

               โรงเรียนบ้านท่าบม ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.301/26 ดังนี้

๑. แก้ไข 
                              เปลี่ยนข้อความในเอกสารสอบราคาจาก "กรม" เป็น "โรงเรียน"

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 
 
                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
 
 

(นายสุนทร ราชโยธา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบม

Comments