ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โพสต์1 ธ.ค. 2559 01:36โดยโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  ไดรับการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำโรงฝึกงาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดที่แนบ
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม,
1 ธ.ค. 2559 01:36
Comments