ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยตาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์18 ก.พ. 2563 02:22โดยโรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง
โรงเรียนบ้านห้วยตาด มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 999,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง,
18 ก.พ. 2563 02:22
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอนาด้วง,
18 ก.พ. 2563 02:22
Comments