ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพบิัต ิด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 ธ.ค. 2560 07:09โดยโรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทราย เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ กรณีประสบภัยพบิัต ิด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
15 ธ.ค. 2560 07:09
Ċ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย อําเภอเมืองเลย,
15 ธ.ค. 2560 07:09
Comments