ประกาศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

โพสต์8 ส.ค. 2560 02:37โดยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อําเภอปากชม


ประกาศ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

 

             โรงเรียนบ้านแก่งปลาปกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิงก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.loei1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๑๑๗๙๘๔๘ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

(นายสุนทร แดนดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

Ċ
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อําเภอปากชม,
8 ส.ค. 2560 02:39
Ċ
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อําเภอปากชม,
8 ส.ค. 2560 03:04
Ċ
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อําเภอปากชม,
8 ส.ค. 2560 03:05
ĉ
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อําเภอปากชม,
8 ส.ค. 2560 02:37
Comments