ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำแคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์19 ก.พ. 2563 18:24โดยโรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
โรงเรียนบ้านน้ำแคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 204/61 (ฝ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   1,674,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
Ċ
โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่,
19 ก.พ. 2563 18:24
Comments