ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์21 ธ.ค. 2561 01:20โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนบ้านท่าบม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๙๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
21 ธ.ค. 2561 01:20
Comments