ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์25 ก.พ. 2563 01:15โดยโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม

                      ด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
Ċ
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อำเภอปากชม,
25 ก.พ. 2563 01:15
Comments