ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2563 21:19โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 22:13 ]
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๑,๔๕๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ...
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
29 ส.ค. 2563 22:13
Comments