ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์7 ก.พ. 2562 00:49โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง
        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 กลุ่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  อ่านเพิ่มเติม
Comments