ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 มี.ค. 2562 00:57โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 01:22 ]
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
Ċ
นางสาวคนึงนิจ โคผดุง,
28 มิ.ย. 2562 01:22
Comments