ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์16 ม.ค. 2562 02:00โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 02:29 ]
        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน 3 รายการ  จำนวนเงิน 727,020 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบบาทถ้วน)  อ่านเพิ่มเติม
Comments