ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์29 ส.ค. 2563 21:16โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2563 22:11 ]
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) งบประมาณปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๓๕,๘๒๔.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) ...
Ċ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance,
29 ส.ค. 2563 22:11
Comments