ประกาศสอบราคาสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.301/26 ปีงบประมาณ 2559

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:31โดยโรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าบม
เรื่อง สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.๓๐๑/๒๖
 
             โรงเรียนบ้านท่าบมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูเดี่ยวแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านท่าบม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านท่าบม ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thabom.loei1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๗๙๕๑๓๒๑๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Ċ
โรงเรียนบ้านท่าบม อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:31
Comments