สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน

โพสต์24 พ.ย. 2559 21:56โดยโรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน
ประกาศ โรงเรียนบ้านผาแบ่น
เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน
 
             โรงเรียนบ้านผาแบ่นมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านผาแบ่น ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านผาแบ่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนบ้านผาแบ่น ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ phaban.loei1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๐๕๕๔๐๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายพิสิฐศักดิ์ บัวก่ำ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแบ่น
Ċ
โรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:57
Ċ
โรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:57
Ċ
โรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:58
Ċ
โรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:58
Ċ
โรงเรียนบ้านผาแบ่น อําเภอเชียงคาน,
24 พ.ย. 2559 21:58
Comments