ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์20 ก.พ. 2563 20:06โดยโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 20:08 ]
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   ๘๗๓,๐๐๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
Ċ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ อําเภอท่าลี่,
20 ก.พ. 2563 20:06
Comments