ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ

โพสต์7 ก.พ. 2561 20:10โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง


-

โพสต์11 ม.ค. 2561 23:01โดยนางสาวคนึงนิจ โคผดุง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์29 ธ.ค. 2560 00:11โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน
(พื้นยกสูง) แบบ สปช.๑๐๓/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์29 ธ.ค. 2560 00:10โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สพป.ลย.1

โพสต์22 ธ.ค. 2559 02:15โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ finance   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2559 02:24 ]


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์15 ธ.ค. 2559 22:49โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น
               
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช ๒๐๕/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 

(นายสวัสดิ์ ชานุชิต)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

1-8 of 8