สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรม kM  องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมในวันนี้  มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้  โดยในวันนี้เป็นการให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารหลักฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA  เขตสุจริตพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการตอบแบบสอบถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนะนำบุคลากรที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์      จำนวน  4  ราย  ได้แก่

  1.นางสมัย  ปริบาล

  2.นางพรนิภา  จำปานิล

  3.นางวารุณี  ทีนา

  4.นายสุวิจักขณ์  ขัยมงคล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.ลพบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน อังคาร  ที่ 18  กันยายน  2561  เวลา 13.30 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลพบุรี  เขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้   นายชนม์  พานิชชอบ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร   ในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่      น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 เป็นอย่างมากที่ได้จัดกิจกรรม 5 ส ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่สร้างให้บุคลากร ในสำนักงานมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน ทำในแต่ละกลุ่มงาน  สะอาด สบายตา ตานนโยบายของกิจกรรม  5  ส ที่ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กำหนดนโยบายขึ้นสร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<


ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพปเลย เขต 1

มอบครั้งเดียว 4 หลัง สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 73 ,74, 75,76

โพสต์17 ก.ย. 2561 03:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


            เมื่อวันที่  16 กันยายน  2561   เวลา  17.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านน้ใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่  73,74,75,76   โดยหลังที่ 73  มอบให้แก่เด็กชาย  ภูวดล  ลัดครบุรี  หลังที่ 74  เด็กหญิง  รัชดาภรณ์  คนเกณฑ์ หลังที่ 75 เด็กหญิงทินมณี  แสงชัยวัน โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  และหลังที่ 76  มอบให้กับเด็กหญิงวราภรณ์  ป้องหล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  76  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปัจจุบันการสร้างบ้านน้ำใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ถือว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน  มีหน่วยงาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่องการสร้างบ้านน้ำใจ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<

               ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1    

การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์14 ก.ย. 2561 23:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 23:51 ]


วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ โดยมี  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการการฝึกอบรม  โดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง     รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑

นางสมัย  ปริบาล  ศึกษานิเทศก์  สพป.เลย เขต ๑  ผู้รับผิดชอบโครงการ  กล่าวว่าการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ในวันนี้เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กช่วงอายุ ๓ -๖  ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

        ตนเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อ  ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนางานการของเด็กนักเรียนในวัยนี้ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และสามารถนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ดี เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย  มีความรู้ความสามารถ  ในการผลิตสื่อและนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการอบรมได้เชิญวิทยากรจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ ที่เป็นที่ยอมรับและประสบผลคือ

    ๑ ครูรัตนาพร  โพธิ์กลาง  ๒  ครูกชพร  กำเนิด  ๓  ครูวรารัตน์  กุลวงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ๔ ครูอัญญานี  สุขผุย จากโรงเรียนบ้านเชียงคาน ”วิจิตรวิทยา” ๕ ครูศิราวัลย์  ชุนุชิต จากโรงเรียนอนุบาลเลย ๖ ครูลลิดา ผุยมาตย์ จากโรงเรียนบ้านก้างปลา  และครูสุจิตรา  ฝั้นสีดา  จากโรงเรียนบ้านน้ำพร >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

าพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑

การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง" สพป.เลย เขต 1

โพสต์10 ก.ย. 2561 03:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 03:14 ]

  


           วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรม การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการและลูกจ้าง  สพป.เลย เขต 1  โดยมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดจัดอบรม “เสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีนายพงศกร  ทองโชติ  และนางสาวฎามณี  ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวน  จากสำนักงาน  ป.ป.ช จังหวัดเลย เป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรม ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน

 การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนกิจกรรมที่ คือการศึกษาดูงานเขตสุจริต การอบรมวันนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาการปรับฐานความคิด บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์      “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” มีความมุ่งหมายที่จะให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 5 ประการของเขตสุจริต อย่างยั่งยืน โดยในช่วงเวลาสุดท้ายของการอบรม นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณทีมวิทยากรพร้อมทั้ง กล่าวปิดการอบรมการอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ภาพโดย นางสาวนริศรา  แสงขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง สพป.เลย เขต 1

โพสต์10 ก.ย. 2561 02:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

                    วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรม การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการและลูกจ้าง  สพป.เลย เขต 1  โดยมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดจัดอบรม “เสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีนายพงศกร  ทองโชติ  และนางสาวฎามณี  ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวน  จากสำนักงาน  ป.ป.ช จังหวัดเลย เป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรม ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน

 การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนกิจกรรมที่ 2 คือการศึกษาดูงานเขตสุจริต การอบรมวันนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาการปรับฐานความคิด บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์      “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” มีความมุ่งหมายที่จะให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 5 ประการของเขตสุจริต อย่างยั่งยืน โดยในช่วงเวลาสุดท้ายของการอบรม นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณทีมวิทยากรพร้อมทั้ง กล่าวปิดการอบรมการอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ภาพโดย นางสาวนริศรา  แสงขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หลังที่ 72 (บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1)

โพสต์5 ก.ย. 2561 03:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


เมื่อวันที่  4  กันยายน 2561 เวลา 10.09 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 72  มอบให้แก่ เด็กชาย  นิธิ จรรยา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  ที่  5  โรงเรียนบ้านปากหมาก  อำเภอเมืองเลย  จังหวัด.เลย  ในงานมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ พร้อมกันนี้  มี นายยืนยง  ปาลี  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 72  เป็นโครงการต่อเนื่อง  ที่ดำเนินการเรื่อยมา  โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้ริเริ่มโครงการ  และดำเนินการมาจน  ถึง  ปัจจุบัน  โครงการบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะ ที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  72  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 ภาพโดย นายบรรจงศักดิ์  ทองไชยะ   เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

สพป.ขอนแก่น 1 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์31 ส.ค. 2561 01:05โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2561 01:21 ]

วัน ศุกร์  ที่  31  สิงหาคม  2561  เวลา 10.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ขอนแก่นเขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 >>>ภาพเพิ่มเติม  CLICK<<<

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  ดร.ประภาพร  สำเรียงจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 1  ได้นำผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และรับฟัง  การบรรยายพิเศษ จาก         ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 จากการบรรยายพิเศษ  และเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว  สร้างความพึงพอใจ  ประทับใจต่อ  ต่อคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก


ภาพข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด (Active Learning)

โพสต์24 ส.ค. 2561 23:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2561 23:58 ]

           


             วันเสาร์  ที่ 25  สิงหาคม  2561 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด (Active Learning)

  โดยมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวว่าเนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1    แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 พบว่า  ผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ คือมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และ ต่ำกว่าร้อยละ 50 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้โรงเรียนได้ดำเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร การกระตุ้น ส่งเสริมให้สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถในการฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)การประกวดผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เป็นปัจจัยในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากครูผู้สอนเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยความสำคัญดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการอบรมคือ

           1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมายโดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometers Sketchpad ) และการพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิธีพับกระดาษโอริกามิ(origami)

          2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียน                              โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วัน คือระหว่างวันที่  25 – 26 สิงหาคม 2561   ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย   เขต 1 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 154 คน  เนื้อหาสาระของการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบเวทคณิต การใช้โปรแกรม GSP และการพับกระดาษโอริกามิวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณครูคณิตศาสตร์ในสังกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างดีจำนวน  10 คน และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

         ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ส.ค. 2561 23:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


 

           วันที่ 14  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ     “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

โดยภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

         ดร.  รอง  ปัญสังกา  ประธานในพิธีกล่าวว่า  โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1  ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย และกิจกรรม ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อประสบผลสำเร็จ บุคลากรในโรงเรียนนำกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงาน นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 

         ด้านนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดกิจกรรม     “ถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ

๑.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของโครงการโรงเรียนสุจริต

๒.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best – Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนสุจริตได้

๓.      เพื่อคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม (Best – Practice) เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ

          กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย รวม ๕๒ โรงเรียน

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก  นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา และ    นายวีระเดช  มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ร่วมเป็นทีมวิทยากรดังกล่าว

วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โดยภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย และกิจกรรม ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ  โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน  ๕๒ โรงเรียน  >>ภ่าพเพิ่มเติม<<


ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 

สพป.หนองบัวลำภูเขต 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สพป.เลย เขต 1

โพสต์10 ส.ค. 2561 02:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 06:24 ]

วัน ศุกร์  ที่  10   สิงหาคม  2561  เวลา 14.00 น.   นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  พร้อมด้วย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้   นายวรรณชัย  บุสนาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร   ในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม รักความสามัคคี  ในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือ    ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ดังกล่าวทั้งนี้โมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ทั้งสิ้นจำนวน  50  คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ /ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 457