สพป.เลย เขต 1 จัดกิจกรรม สพท. สัญจร คลินิกให้คำปรึกษาและให้บริการทุกกลุ่มหน่วย (face to face)

โพสต์26 พ.ย. 2562 20:50โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 20:55 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ  2562     โรงเรียนเมืองเลย (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  พบกับกิจกรรม สพท.สัญจร

-           คลินิกให้คำปรึกษาและการให้บริการจากทุกกลุ่ม / หน่วย

-          การนิเทศแบบ face  to  face

-          การติดตามงานตามนโยบาย

-          เฟ้นหาคนเก่ง  super  star

-          กีฬาเพื่อสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สู่การปฏิบัติที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของครู  นักเรียน  และบริบทของสถานศึกษา  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ เพื่อส่งส่งเสริมต่อยอกในความสามารถด้านนั้นๆต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม  CLICK<<< ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา)

โพสต์20 พ.ย. 2562 02:13โดยนางณัชชา ทีนา

วัน พุธ ที่ 20  พฤศจิกายน  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2562 ณ  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา โดยการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในครั้งนี้ มี ดร.กานนท์  แสนเภา    รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานกรรมการการประเมินฯ การประเมินฯ ในครั้งนี้  มีการรับชมความสามารถพิเศษของเด็กหญิงชุตินันท์  ศรีจำปา  นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากนั้นเป็นการรับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานดีเด่น ของนักเรียนรายดังกล่าว

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัย    อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ แก่ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความ ประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียน ได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานใน ขณะนั้น) ได้น้อมนำพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 20:36โดยนางณัชชา ทีนา

        วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562    ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  “ปทุมมาสงเคราะห์” ทั้งนี้มี  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เป็นการตระหนักถึงพัฒนาการของประชากรวัยเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะในการเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน  มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกล    ยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พัฒนาทักษะทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถแข่งกีฬา  ได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้นเป็นประจําทุกปี

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพโดย นายกฤชพงษ์  ราชพัฒน์ ช่างไฟฟ้า ช 4

ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)

โพสต์8 พ.ย. 2562 20:32โดยนางณัชชา ทีนา

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายยืนยง  ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานการจัดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2562  และมอบนโยบายให้คณะกรรมการผู้คุมห้องสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการดำเนินการสอบแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มีจำนวนห้องสอบ  20  ห้องสอบ  มีจำนวนนักเรียนผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 683 คน 

     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน 12 ศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในพื้นที่ขยายผลการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนผู้มีความสามาถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครอง ในพื้นที่นั้นๆเกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สร้างบรรยากาศให้นักเรียนสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น  เพื่อพัฒนาและขยายผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ >>>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 94

โพสต์25 ต.ค. 2562 02:35โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2562 02:45 ]


                                                                                                                                                                    

  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562  เวลา  09.09 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายอภินันท์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โดยนายวิรัตน์ พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันนี้เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 94  มอบให้กับเด็กหญิงปนัดดา  วันทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำพร  อ.เชียงคาน  จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับนาย  ยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ ดำเนินการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อเป็นทุน


กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น 99 หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว จํานวน 93 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 94 การดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจาก  99 หลังและจะมีการดำเนินการสร้างเพิ่จากที่ตั้งเป้าหมายไว้เพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

 

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

โพสต์22 ต.ค. 2562 20:41โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2562 23:15 ]

     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยืนยง  ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ นำผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  พิธีเริ่มในเวลา ๐๘.๓๐ น  พิธีในครั้งนี้มี  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

     วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”>>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2 และคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุดรธานี เขต 3 (18 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

โพสต์18 ต.ค. 2562 01:32โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  น เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1  ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครพนม เขต 2 และในเวลา 10.00 น.ให้การต้อนรับคณะศึกษาจากและคณะศึกษาดูงานจาก   สพป.อุดรธานี  เขต 3  

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  คณะศึกษาดูงานทั้งสองคณะมุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงานในเรื่อง การประเมิน  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2562 และระบบ AMSS ครบวงจร  เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ คณะศึกษาดูงาน มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่  น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 นอกจากนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งสองเขตพื้นที่ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในแต่ละกลุ่มงาน  มีความสะอาด สบายตา นโยบายของ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ได้กำหนดนโยบายขึ้นมีความเป็นรูปธรรม  สร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้ง >>>ภาพเพิ่มเติม<<< ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสต์12 ต.ค. 2562 21:01โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 นำ ผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

     โดยในพิธีในครั้งนี้  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มีการดำเนินการดังนี้พิธีทำบุญตักบาตรบริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองจังหวัดเลยพิธีเริ่มเวลา 07.00 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ หอประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย เริ่มพิธีเวลา08.30 และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง จังหวัดเลยเริ่มพิธีเวลา 19.30  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

  


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 93 โรงเรียนบ้านห้วยซวกคกเลาใต้

โพสต์9 ต.ค. 2562 02:27โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 9 ตุลาคม  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก  ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายอภินันท์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ  โดยนายวิรัตน์  พุทธทองศรี                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 93  มอบให้กับเด็กหญิงวรรัตน์ เพ็งสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน ห้วยซวกคกเลาใต้  อ.เชียงคาน  จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา       ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับนาย  ยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ ดำเนินการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงผู้รับมอบบ้านน้ำใจรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน  10,740  บาท

กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น99 หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว จํานวน 92 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 93 การดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจาก  99 หลังและจะมีการดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

“เกียรติยศ ทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน”

โพสต์27 ก.ย. 2562 06:27โดยนางณัชชา ทีนา วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู (อดีต ผอ.สพป.เลย เขต ๑) เป็นประธานในพิธีงานแสดงกตเวทิตาจิต แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจําในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๒   โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

 สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ดําเนินการจัดงานต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสําคัญ และร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบกิจกรรม ดําเนินงานมาโดยตลอด เพื่อเป็นเกียรติ และเชิดชูคุณความดี ผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทเสียสละ อุทิศตน พัฒนาการศึกษา ให้แก่ประเทศชาติตลอดชีวิต  ราชการ สร้างคุณูปการมหาศาล ให้เกิดต่อแผ่นดิน จนเด็กและเยาวชนของชาติ เป็นฐาน พลังเข้มแข็งยิ่งใหญ่ ในการสร้างประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งปีนี้มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา เกษียณอายุราชการจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๒ รายการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่องานเกียรติยศ ทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ได้ปฏิบัติงานราชการจนเกษียณอายุราชการรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการแสดงออกกับผู้ที่เกษียณอายุราชการของหน่วยงานสําหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก การแสดงของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด >>ภาพเพิ่มเติม<< >>>>ภาพเพิ่มเติม 2<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

                    นางวรกัรญา คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

1-10 of 517