โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ขอขอบคุณ PSR  สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่1/2561
 ที่มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแ

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 63,64

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่  23  มีนาคม  2561  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ร่วมพิธีมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 63,64 โดยบ้านหลังที่ 63 มอบให้แก่เด็กชายอภิชาต  มันอาสา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาโคก  จังหวัดเลย บ้านหลังที่ 64  มอบให้แก่เด็กหญิง เขมิกา  อินนุซิต              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านน้ำภู โดยมีนายบรรพต  ยาฟอง เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนและมอบแล้ว จำนวน  64  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดเปิดศูนย์ศาสตร์พระราชา

โพสต์22 มี.ค. 2561 01:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 22  มีนาคม  2561 เวลา 10.39 น ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา โดยมี นายสุริยา  หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้การเปิดศูนย์การเรียนรู้หลักด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นการเปิดศูนย์วิชาการเพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้กำหนดปณิธานในการจัดการศึกษาร่วมกันคือ   นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ซึ่งการสืบสานศาสตร์พระราชา โดย เฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจึงนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง             นายสุริยา  หงส์เวียง เปิดเผยว่า  โรงเรียนได้ทำการพัฒนาฐานการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาศาสตร์พระราชาอย่างจริงจังเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนในสังกัดเกิดองค์ความรู้และเป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนนำเอาศาสตร์ดังกล่าวไปดำเนินในชีวิตประจำวันต่อไปได้ จึงผลักดันให้เกิดศูนย์ศาสตร์พระราชาดังกล่าว                                                             

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 62

โพสต์22 มี.ค. 2561 01:05โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

           วัน  พฤหัสบดี ที่  22  มีนาคม  2561  เวลา 09.09 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  62   มอบให้แก่ เด็กชายนรินทร  อาจแก้ว  นักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  อำเภอเมือง  จ.เลย

 

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนและมอบแล้ว จำนวน  62  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 59,60,61

โพสต์20 มี.ค. 2561 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 04:55 ]

         วัน  อังคาร ที่ 20  มีนาคม  2561  เวลา 09.09 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  59,60   และบ้านหลังที่ 61    มีนายอำเภอนาด้วงเป็นประธานในพิธี โดยการมอบบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1  หลังที่ 59 มอบให้แก่ เด็กหญิงจีรภา  มุ่งกั้นกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,หลังที่ 60 มอบให้แก่ เด็กหญิงอาภัสรา นุสิทธิ์รัมย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และหลังที่ 61 มอบให้แก่เด็กหญิง อารียา จันทนา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนที่ได้รับมอบบ้านทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาด  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนและมอบแล้ว จำนวน  61  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ทั้งนี้  ในการสร้างบ้านน้ำใจ หลังที่ 59,60 และ 61 มีนายไพรัตน์  ปรุงพานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด  เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินการสร้างบ้านทั้ง 3  หลัง ดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ นายไพรัตน์  ปรุงพานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด  เปิดเผยว่าการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนทั้ง  3 ราย เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย โดยมีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน ในการสร้างบ้านนักเรียน โดยการดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนได้รับความรับมือ ร่วมแรงร่วมใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และผู้มี  อุปการะคุณ บ้านหลังนี้จึงสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว >>>> ภาพเพิ่มเติม<<<<


ภาพ/ข่าว  โดยณััชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 58

โพสต์19 มี.ค. 2561 01:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        วันนี้ วันจันทร์  ที่ 19 มีนาคม  2561  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  58  มอบให้แก่ เด็กชายกัณฑ์นภัทร  มูลราช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงอำเภอ นาด้วง  จังหวัดเลย  ภายในพิธีมี                            นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ พร้อมกันนี้มี นายอำเภอนาด้วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้ การสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  58  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน                คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 58  นี้ได้รับความอนุเคราะห์  จาก  ผศ.ดร.สุรพงษ์  พันชะโก  ในการบริจาคและเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสมทบร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงทำให้บ้านหลังที่ 58  สำเร็จตามเป้าหมายมอบให้กับนักเรียนดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย   เขต 1 

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 57

โพสต์16 มี.ค. 2561 02:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2561 02:53 ]

          เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2561  เวลา 13.59 น.  นายพรชัย  ถมกระจ่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่  57  มอบให้แก่ เด็กหญิงศิริกัญญา  จันทะบุญมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  อำเภอเมือง จ.เลย   ภายในพิธีมี นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  พร้อมด้วย  ,นายยืนยง  ปาลี และนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  นอกจากนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  57  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

น้ำใจไทยไม่เคยแห้งหาย สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 56

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2561  เวลา 09.39 น.  นายบรรพต  ยาฟอง  นายอำเภอเมืองเลย   เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่  56  มอบให้แก่                                เด็กหญิงทิพยวรรณ  สุดแสวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย อำเภอท่าลี่ จ.เลย   ภายในพิธีมี  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  พร้อมด้วย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ  นอกจากนี้ มีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  56  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นายอดุลย์  พุ่มไพจิตร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย เปิดเผยว่าการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนรายเด็กหญิงทิพยวรรณ  สุดแสวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน โดยบ้านของเด็กหญิงทิพยวรรณ  สุดแสวง  เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม และไม่มีความปลอดภัย เมื่อมีโครงการดีๆที่ทาง สพป.เลย เขต 1 จัดขึ้น ตนจึงอาสาเป็นกำลัง ในการสร้างบ้านนักเรียนดังกล่าว และมีการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดสร้างบ้านนักเรียนให้นักเรียนดังกล่าว โดยการดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนได้รับความรับมือ ร่วมแรงร่วมใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน  และผู้มีอุปการคุณ บ้านหลังนี้จึงสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สอบ NT ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 มี.ค. 2561 20:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 7  มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน  จากโรงเรียนในสังกัด  และต่างสังกัด เช่นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน และ สกอ. โดยมีนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด จำนวน 2,901 คน มีโรงเรียนที่อยู่ในศูนย์สอบจำนวน 154  โรงเรียน ทั้งนี้ นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดูแลการดำเนินการทดสอบดังกล่าว โดยสภาพการทดสอบโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์3 มี.ค. 2561 21:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

           วันอาทิตย์ ที่ 4  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”อ.เชียงคาน จ.เลย โดยภายในงานดังกล่าว มี ดร. นายสมชาย  คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์ เป็น ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีมอบ

        พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในวันนี้ เป็นการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 อำเภอเชียงคาน ประกอบด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ,กลุ่มคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรีกลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 413 คนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งหมด  413 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด    >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์2 มี.ค. 2561 20:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

            วันเสาร์ ที่ 3  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุม เทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย      เขต ๑ โดยภายในงานดังกล่าว มี ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็น ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีมอบดังกล่าว

        พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในวันนี้ เป็นเด็กนักเรียน อำเภอเมืองเลย ประกอบด้วยกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ,กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน,กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย ,  กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย ,กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม มีนักเรียน จำนวนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ทั้งสิ้น จำนวน 452 คนสำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้งหมด  452 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 

1-10 of 408