สพป.ลย.1 รุดแก้ปัญหาปรับปรุงห้องเรียนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:43โดยนางณัชชา ทีนา

                                     
                             


วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  (ผอ.สพป.ลย.1)  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  คณะผู้บริหาร  ครูและทีมงานช่างปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

ในโอกาสเดียวกันนี้  ผอ.สพป.ลย.1  กล่าวว่า  จากกรณีปัญหาพื้นอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  ชำรุดเสียหายเป็นหลุมพื้นผิวขรุขระ  และมีละอองฝุ่นปูนเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้ครูและนักเรียนไม่สามารถใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนได้นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้รับทราบปัญหาพร้อมทั้งได้เร่งหาแนวทางในการแก้ไข  โดยได้มีการประชุม ปรึกษา  หารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งระดับจังหวัด  อำเภอ  หมู่บ้าน  ตำบล  และชุมชน  โดยเบื้องต้น  คณะผู้บริหาร  คณะครู  ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความเห็นร่วมกัน  ให้มีการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโดยการเทพื้น  ปูกระเบื้องเซรามิค  จำนวน  4  ห้องเรียน  และระเบียงหน้าอาคารเรียน      เป็นการเร่งด่วน  เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนได้        โดยการปรับปรุง  ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่ระดมทีมช่างที่มีฝีมือร่วมด้วยช่วยกันในการก่อสร้างปรับปรุง  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้       >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ข่าวโดย นางประณยา  บุญลือ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 ภาพโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (2 กุมภาพันธ์ 2562)

โพสต์2 ก.พ. 2562 03:31โดยนางณัชชา ทีนา


วันนี้ วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ  และนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 การสอบ O-NET ในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นศูนย์สอบ  การจัดสอบ   มีสนามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  17  สนามสอบ, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน  13  สนามสอบ

O-NET (Ordinary National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวัตถุประสงค์การสอบ O-NET เพื่อ

1.เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

4.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

5.เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

 จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 เพิ่มพูนทักษะนักเรียนด้านการกีฬา หลักเมืองเกมส์ 2018

โพสต์22 พ.ย. 2561 02:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2561 02:57 ]
         วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ประจําปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเลย ทั้งนี้มี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม    ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง เป็นการตระหนักถึงพัฒนาการของประชากรวัยเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะในการเป็นพลเมืองประชาคมอาเซียนที่ดี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬา จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองเป็นประจําทุกปี

          โดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จํานวน 2,535 คน ครูผู้ฝึกสอน จํานวน 15  คน แบ่งนักกีฬาออกเป็น 4 ตําบล ได้แก่ ตําบลกุดป่อง        ตําบลน้ำหมาน ตําบลกกทอง และตําบลเสี้ยว มีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน คือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา นําไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกล    ยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พัฒนาทักษะทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถแข่งกีฬา     ได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน

          และในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทกรีฑา มีการแข่งขัน 11 รายการ 2. ประเภทกีฬา มีการแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และเปตอง การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมืองประจําปีการศึกษา 2561 >>> ภาพเพิ่มเติม <<<

            ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 เดินหน้าเป็นเจ้าภาพหลัก “ สพฐ.เกมส์ 2561”

โพสต์22 พ.ย. 2561 01:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 00:53 โดย นางณัชชา ทีนา ]

      


          วันที่ 21  พฤศจิกายน 2561 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ปี 2561 ทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค  โดย ภายในพิธีมี นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ,นายไพโรจน์  พรมสอน รองผอ.สพม.19 รักษาราชการ ผอ.สพม.19 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้การจัดการแข่งขันกีฬา จัดขึ้นในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561

         ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี หากเด็กและเยาวชน มีทักษะ พื้นฐานทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในที่สุด โดยการดำเนินการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬาโดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่ระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับภาค 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 และแข่งขันระดับชาติในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพ ฯเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสพฐ. เกมส์ประจำปี 2561 ขึ้น และกำหนดการแข่งขันกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

         ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักปประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1เดินหน้าต่อ นำนวัตกรรม QR Code พร้อมประชุมด้วย ระบบ video conference

โพสต์14 พ.ย. 2561 21:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2561 19:06 โดย กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 9 /2561 ผ่าน 

ระบบ  video conference  วันที่ 15  พฤศจิกายน  2561 ณ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 .เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย


 วันที่ 15  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา                  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1           เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

QR Code มีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป  เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader  เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ข้อความ หรือสิ่งที่ผู้ต้องการสื่อสารสื่อประชาสัมพันธ์นำสู่เป้าหมาย (ผู้รับสาร) ตามต้องการ


         

    โดย  การนี้ดร.รอง  ปัญสังกาผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้จัดพิมพ์วาระการประชุมของแต่ละกลุ่มและนำเข้าสู่การประชุมในรูปแบบของ QR Code โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่วาระการประชุม นโยบายดังกล่าว มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารตอบสนองนโยบาย  No Copy ลดการใช้กระดาษ ประหยัด คุ้มค่า ทั้งนี้การดำเนินการประชุมดังกล่าวสร้างความสนใจให้ผ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก  ในเวลา  10.00 . เป็นการประชุมผ่านระบบ  video conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป      >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


  ภาพ/ข่าว  โดย  นา่งณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    


การประชุมคณะอนุกรรมการ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ต.ค. 2561 04:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

                                                                                              

            วันที่  25 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น.ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

          โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ให้มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดตามนโยบาย 59 ข้อ     กําหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561มีเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบภาคเรียนที่ 2 คือ

 แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แบบติดตาม การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และนโยบาย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 และแบบติดตามของกลุ่ม 7 กลุ่มใน สังกัด สพป.ลย.1 ภาพเพิ่มเติม

 

 

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

โพสต์23 ต.ค. 2561 01:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          วันนี้  23 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ดำเนินการสอบแข่งขันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในเวลา 08.30 น - 10.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  เวลา 10.30 น -12.00 น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และเวลา 13.00 น เป็นต้นไป เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)\ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 และทาง http: //www.loei1.go.th

          โดยการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้กำชับ ให้การดำเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 นำนวัตกรรม QR Code มาใช้ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาฯ

โพสต์18 ต.ค. 2561 01:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

             วันที่ 18 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ ประจำเดือนตุลาคม โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธาน

             ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ในครั้งนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

             QR Code มีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป  เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader  เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ข้อความ หรือสิ่งที่ผู้ต้องการสื่อสาร  สื่อประชาสัมพันธ์นำสู่เป้าหมาย (ผู้รับสาร) ตามต้องการ

             โดย  การนี้  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศ เกิดความรู้สึกประทับใจ ในนวัตกรรมจึงได้นำนโยบายการดำเนินการดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยการประชุมในวันนี้ สพป.เลย เขต 1 ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้จัดพิมพ์วาระการประชุมของแต่ละกลุ่ม และนำเข้าสู่การประชุมในรูปแบบของ QR Code โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่วาระการประชุม

จากนโยบายดังกล่าว มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารตอบสนองนโยบาย No Copy ลดการใช้กระดาษ ประหยัด คุ้มค่า ทั้งนี้การดำเนินการประชุมดังกล่าวสร้างความสนใจให้ผ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

          


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
สพป. เลย เขต 1 เดินหน้า จัดประชุม Videoconference ครบวงจร ลดปัญหาการนำครูออกจากห้องเรียน

โพสต์11 ต.ค. 2561 04:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 04:20 ]

                   


                    วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุม การ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยใช้ระบบการประชุม Videoconference ครบวงจร  ลดปัญหาการนำครูออกจากห้องเรียน  โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาบรรณารักษ์/ผู้รับผิดชอบรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จำนวน 154 โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด และโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 471