สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรม kM  องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมในวันนี้  มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้  โดยในวันนี้เป็นการให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารหลักฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA  เขตสุจริตพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการตอบแบบสอบถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนะนำบุคลากรที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์      จำนวน  4  ราย  ได้แก่

  1.นางสมัย  ปริบาล

  2.นางพรนิภา  จำปานิล

  3.นางวารุณี  ทีนา

  4.นายสุวิจักขณ์  ขัยมงคล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต สพป.เลย เขต 1

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


 

           วันที่ 14  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ     “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

โดยภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

         ดร.  รอง  ปัญสังกา  ประธานในพิธีกล่าวว่า  โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1  ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย และกิจกรรม ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อประสบผลสำเร็จ บุคลากรในโรงเรียนนำกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงาน นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 

         ด้านนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดกิจกรรม     “ถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ

๑.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของโครงการโรงเรียนสุจริต

๒.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best – Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนสุจริตได้

๓.      เพื่อคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม (Best – Practice) เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ

          กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย รวม ๕๒ โรงเรียน

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก  นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา และ    นายวีระเดช  มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ร่วมเป็นทีมวิทยากรดังกล่าว

วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โดยภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย และกิจกรรม ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ  โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน  ๕๒ โรงเรียน  >>ภ่าพเพิ่มเติม<<


ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 

สพป.หนองบัวลำภูเขต 1 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ สพป.เลย เขต 1

โพสต์10 ส.ค. 2561 02:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2561 06:24 ]

วัน ศุกร์  ที่  10   สิงหาคม  2561  เวลา 14.00 น.   นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  พร้อมด้วย  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้   นายวรรณชัย  บุสนาม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร   ในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีม รักความสามัคคี  ในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือ    ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ดังกล่าวทั้งนี้โมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ทั้งสิ้นจำนวน  50  คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ /ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำพัฒนาจริยคุณตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2561

โพสต์3 ส.ค. 2561 02:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่ 3  สิงหาคม  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1  เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำพัฒนาจริยคุณตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ประจำปี 2561 ณ  ห้องประชุมเฉลิมขวัญ  โรงเรียนอนุบาลเลย 

 ดร.รอง  ปัญสังกา  ประธานในพิธี  กล่าวว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เป็นการดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9     และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานภายใต้กรอบ  กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  เพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ  เป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น  เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน  และทำได้ง่าย  เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง  โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับ   ทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนาใด  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล  ที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียน  ลดลง  และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เพิ่มขึ้น 

ภายในงาน  มีนาย เดช  ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย  เป็นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการว่า  การพัฒนาจริยคุณ   เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  ถือเป็นกลไกสำคัญ  ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวก  กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้ผู้บริหารครู  และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีความรู้  ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา

โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.กลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน  จำนวน  9  โรงเรียน  จำนวน  131  คน  ภาพเพิ่มเติม  >>>CLICK<<<

นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1พิธีเปิดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม สู่สังคม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2561

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 02:32 ]

          วันนี้  วันที่  2  สิงหาคม  2561  เวลา  09.00 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดค่ายพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม    สู่สังคม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ประจำปี  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย 

           สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เพื่อปลูกฝัง  ให้ผู้บริหาร  ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดคุณธรรม  5  ประการ  คือ  พอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริต    มีความรับผิดชอบ  และอุดมการณ์  คุณธรรม  การพัฒนาค่ายยุวชนคนคุณธรรม  ถือว่าเป็นกลไกสำคัญยิ่ง     ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.โดยนักเรียนเป็นผู้คิด  วางแผนและเป็นผู้ปฏิบัติร่วมกับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณธรรมบนพื้นฐาน อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

          โดยในการจัดค่ายอบรมในครั้งนี้ นางรัชดา  สืบผาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวความคิดของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นการปลูกฝั่งให้ผู้บริหาร     ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา           มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต  ตามกรอบแนวความคิด คุณธรรม 5 ประการ  คือ  พอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริต  ความรับผิดชอบ  อุดมการณ์คุณธรรม  เพื่อให้ครูที่ได้รับการอบรมได้เป็นครูแกนนำ  เข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ทั้งนี้ในการ จัดอบรมประกอบด้วยครูวิทยากรแกนนำพัฒนาจริยคุณ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.จำนวน  25  คน  และนักเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงกลม  จำนวน  รวมทั้งสิ้น  125  คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ / ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประเมินสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ณ โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์24 ก.ค. 2561 02:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2561 02:06 ]

วันที่  24  กรกฎาคม  2561 เวลา 08.30 น. นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล  1-3 ) ระดับภาค ณ  โรงเรียนอนุบาลเลย  โดยภายในงานมี นายสนิท  มหาโยธี  เป็นประธานในงานประเมินดังกล่าว

สืบเนื่อง จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10  ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน เป็นเลิศ  Best  Practice  ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล  1-3) โดยบูรณาการ  การทำงานร่วมกันระหว่าง  หน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์  การจัดการศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ  ในภาคพื้นที่  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และรวบรวมองค์ความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินการ  ส่งเสริมการดูแล  และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ที่มีคุณภาพ

จึงได้มีการจัดการประเมิน  สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศ  Best  Practice   ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวโดยโรงเรียนที่ขอรับการประเมินของจังหวัดเลยในครั้งนี้  คือ โรงเรียนอนุบาลเลย นายเดช  ปาจรียานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวถึงการรับการประเมินว่า  โรงเรียนอนุบาลเลย เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการรับการประเมิน  ซึ่งตนเป็นผู้บริหารในโรงเรียนรับทราบถึงปัญหา จุดดี จุดด้อย ในการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆหลายเรื่อง จนนำมาสู่การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จากที่โรงเรียนอนุบาลเลย เป็นรองของโรงเรียนอื่น  ตนได้เห็นถึงปัญหา  จึงได้นำคณะครูไปศึกษาดูงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณะครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหลากหลายช่องทาง  ทำให้ปัจจุบัน  โรงเรียนอนุบาลเลย  เป็นโรงเรียนที่สามารถชนะเลิศการแข่งขันศิลปะ  ในหลายด้านเป็นตัวแทน  ของสำนักงานเขตการศึกษา  ไปแข่งขัน  ระดับภาคในหลายกิจกรรมมาแล้ว  นายเดช  ปาจรียานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเลย กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ผอ.สพป.เลย เขต 1 มอบนโยบาย การพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย)

โพสต์20 ก.ค. 2561 01:18โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 20  กรกฎาคม  2561 เวลา  15.00 น. ดร รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 มอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  ด้วยระบบ TEPE   Online  เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะตามสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสในการพัฒนาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ตามศักยภาพไม่ทิ้งห้องเรียน ในการอบรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลงาน ตามโครงการ เนื้อหาในหมวดที่ 2 ให้แอดมิน ประจำกลุ่มตรวจก่อนเข้าในระบบ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว  จัดขึ้น  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อม พัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

โพสต์19 ก.ค. 2561 22:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE   Online โดยกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด  เป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะตามสมรรถนะหลัก  และสมรรถนะประจำสายงานในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยทั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีโอกาสในการพัฒนาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  ตามศักยภาพไม่ทิ้งห้องเรียน ในการอบรมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลงาน ตามโครงการ เนื้อหาในหมวดที่ ๒ ให้แอดมิน ประจำกลุ่มตรวจก่อนเข้าในระบบ

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว  มีจำนวนครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  100 คน มีดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็นประธานในการจัดการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ  หลักในการ ดำเนินชีวิตราชการ ตามหลักของการครองตน  ครองคน  และการครองงาน  พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการทำผลงานทางวิชาการ (วิทยฐานะแก่ผู้เข้ารับการประชุมดังกล่าว) พร้อมก่อนนี้  มีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  ,นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้มามอบโอวาท และให้ความรู้ในด้านต่างแก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้การจัดการอบรมดังกล่าว  จัดขึ้น  ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต ๑ ร่วมงานเว้าจาพาข้าวงาย

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วัน อังคาร  ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม ในงาน เว้าจาพาข้าวงาย  ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑  ณ  ห้อง  ประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  โดย  ภายในงาน มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน     ในงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย  ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดเลย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑  

สพป.เลย เขต 1“เปิดบ้านคุณธรรม”ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์16 ก.ค. 2561 02:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 พร้อมบรรยายพิเศษในงาน

ภายในงานดังกล่าว  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์  ของการดำเนินการว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น 

วัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best  Practice) โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ 2.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน  เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 3. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอโรงเรียนดี 5 วิถี 4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นำเสนอกิจกรรม Best Practice  ดังนี้

1. กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 2 ระดับ ได้แก่  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. กิจรรม 10,000   คุรุชน คนคุณธรรม  ผู้บริหาร  ครู

3. กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร  ครู

4. นวัตกรรมสร้างความเข้มแข้.ให้กับโรงเรียน ด้านการบราหรจัดการ

5. กิจกรรมโรงเรียนดี  5 วิถี

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์  จำนวน  200 คน  ในการดำเนินการครั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินงาน  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะกรรมการการตัดสินได้แก่  รอง ผอ.สพป.ลย. 1  ศึกษานิเทศก์  ครู  และผู้บริหารโรงเรียน 

ดร.  รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เปิดเผยว่า  โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการตามรอย พระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  พระราชทานหลัก 3 ประการ เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า  1)ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  2)ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่ 3) ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนี้ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน คือ

 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3.มีงานทำ-มีอาชีพ  4.เป็นพลเมืองดี

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการโครงงานคุณธรรม ซึ่งมีหัวใจสำคัญในการพัฒนาคือ การแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายที่ตนได้กำหนดไว้คือ  การให้นักเรียนได้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีความรู้ รู้ในการดำรงชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความปกติสุขนั่นเอง >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โพสต์14 ก.ค. 2561 23:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2561 23:55 ]


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่  ๑๐  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พร้อมทั้งเป็นพิธีกรบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชครูผู้เข้าประชุม

นายสายรุ่ง  ปลั่งกล่าว เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การน้อมนำพระราโชบายของรัฐกาลที่ ๑๐  สู่การศึกษา นั้น  จะต้องปลูกฝั่งให้เกิดแก่เยาวชน  ๔  ด้าน ได้แก่ ๑.ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒.มีพื้นฐานชีวิต  อุปนิสัย  ที่มั่นคง  เข้มแข็งมีคุณธรรม ๓.มีอาชีพ  มีงานทำ  และ ๔.การเป็นพลเมืองที่ดี โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะพยายามบ่มเพาะนิสัยให้เกิดแก่นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้รับทราบนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญในการเรื่องดังกล่าว จึงได้โน้มนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดการประชุมในครั้งนี้ให้เกิดขึ้น

นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการขับเคลื่อนการนำนโยบายและพระบรมราโชบายนำสู่การปฏิบัติในครั้งนี้  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมว่า จากการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐  สู่สถานศึกษา เนื่องจากตระหนักถึงความจำเป็นว่าการศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านในยุคปฏิรูป  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชบายไว้มากมาย  รัฐบาลยังคงน้อมนำมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องกอปรกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๑๐  ทรงให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรมาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือ  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้เกิดความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบ  และเป็นการร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ วิทยากรในการบรรยายได้แก่ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ,สังกัด  ตชด. สังกัดเอกชน สังกัดพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน  ทั้งสิ้น ๑๘๓ คน  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

ภาพโดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑, นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต ๑

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป เลย เขต ๑

1-10 of 449