สพป.เลย เขต 1 ดำเนินการรณรงค์ ตามมาตรการการลดขยะ

โพสต์3 เม.ย. 2562 20:54โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 21:07 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐานได้ประกาศเจตนารมณ์ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานทั่วประเทศ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล และในสำนักงานของเรามีชั้นขยะมูลฝอยมีจำนวนมากจึงรณรงค์ลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานตามนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ได้นำนโยบายดังกล่าวมาใช้   และได้มีการดำเนินการดังนี้


1.การรณรงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำ อาหารใส่ปิ่นโตมารับประทานในเวลากลางวันแทนการใช้ถุงพลาสติก

2.มีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

3.รณรงค์การดำเนินกิจกรรม  5  ส ทุกวันที่ 1  ของเดือน

4.การนำคิวอาร์โค้ดมาใช้มาใช้แทนเอกสารที่เป็นกระดาษ

5.ระบบ AMSS+แทนเอกสารที่ใช้เป็นกระดาษ

6.การมอบนโยบายสู่โรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนองตอบต่อนโยบายดังกล่าว


 ภาพ/ข่าว นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย ๑ เร่งพัฒนาครู สู่ประตูอาเซียน "การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอาเซียน" (ภาษาจีน)

โพสต์2 เม.ย. 2562 01:34โดยนางณัชชา ทีนา

 

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อการสื่อสารภาษาอาเซียน (ภาษาจีน)

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศเข้าสู่ AEC พบว่า ภาษาที่มีผู้พูดมาก เป็นอันดับต้น ๆ คือภาษาอังกฤษ ประมาณ ๓๒๘ ล้านคน และภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน เพราะประชากรในภูมิภาค อาเซียนหลายประเทศ ประกอบด้วยประชากรที่มีเชื้อสายจีนที่ใช้ภาษาจีนอยู่เป็นจํานวนมาก ไม่ ว่าจะเป็นสิงคโปร์ เวียดนาม พม่า ลาว และไทย ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก โดย มีผู้ใช้เป็นภาษาแม่ประมาณ ๘๗๓ ล้านคนในปีพ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทางรัฐบาลจึงได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้มีการดําเนินงานศูนย์อาเซียนศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ในทางกลับกันการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย ดร.รอง ปัญสังกา ข้อ๒๘ ใช้ ASEANเต็มรูปแบบ ASEAN Language Laos/Vietnamese/Chinese

สพป.เลย เขต ๑ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว และเห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานับเป็นบุคคลสําคัญจึงจัดการอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู และบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาจีน และตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อน ประชาคมอาเซียนสู่การเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตสํานึก ในการเป็นพลเมืองอาเซียน รวมทั้งการ สร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทยให้มีความพร้อมสู่การเป็นประชาคม อาเซียนต่อไปในอนาคตกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๒ คน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากโรงเรียนเมืองเลย ได้แก่ ๑. นางสาวธิดารัตน จันทะพล ๒. นางสาวกชามาส เอี่ยมแก้วประเสริฐ ๓. นางสาวพรภิรมย์ แคนติ >>ภาพเพิ่มเติม<<

 

 


ภาพ/ข่าว โดยนาง  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เขต ๑

หลังที่ 88 (พิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1)

โพสต์29 มี.ค. 2562 03:37โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 03:54 ]


วันศุกร์วันที่  29 มีนาคม  2562  เวลา  10.39 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 88   มอบให้แก่เด็กชาย  คมชาญ  ปัดทา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม  ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย 

        

      การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้ สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  88 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ในครั้งนี้  เด็กชาย คมชาญ  ปัดทา นักเรียนผู้รับมอบบ้านกล่าวว่า ตนมีความรู้สึกดีใจที่ได้รับมอบบ้าน และสัญญาว่าตนจะเป็นเด็กดี  ตั้งใจเรียนเป็นพลเมืองที่ดีแก่สังคม และประเทศชาติต่อไป  ทั้งนี้การมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต พร้อมด้วย นายยืนยง  ปาลี รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้ร้องเพลงประกอบดนตรี (ร้องเพลงเปิดหมวก) เพื่อหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน รายดังกล่าว  โดยในวันนี้ได้รับเงินจากการเปิดหมวกเป็นเงินทั้งสิ้น 5,588 บาท 

>>ภาพเพิ่มเติม<<  ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ (Self Assessment Report :SAR)

โพสต์26 มี.ค. 2562 00:50โดยนางณัชชา ทีนา

           

          วันอังคาร ที่ 26  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ (Self Assessment Report :SAR)
  การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอการดำเนินงาน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และนำเสนอรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
         1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา โอกาส และข้อจำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป
         2.ให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารการศึกษา ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
         3. ให้หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
         4. เพื่อให้สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
        
            ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานประเมินตนเองแนวใหม่ (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีระยะเวลา 1 วัน มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 152 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


        ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษา ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)”

โพสต์20 มี.ค. 2562 21:51โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ประธานในพิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษา ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) โดยมี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม

โรงเรียนอนุบาลเลยเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด ได้รับนโยบายจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้จัดกิจกรรมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลองและพัฒนางานวิชาการด้านการศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ คือ


เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย ,พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการมีผู้เข้าอบรมครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 องค์การบริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา เอกชนในจังหวัดเลย จํานวน 130 คนระยะเวลาในการอบรม 1 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการศึกษาปฐมวัย คือ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว >>>>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

พิธีมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 85

โพสต์14 มี.ค. 2562 01:44โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 01:48 ]

        เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 น. นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 85    มอบให้แก่เด็กชาย  ธนากร  แก้วไชยะ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน  ภายในพิธีมี ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้มี นายยืนยง  ปาลี ,นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑  หัวหน้าส่วนราชการ    ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  85 หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 03:03โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 06:11 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


วันที่ 12  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต

1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มีนาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตร ให้คณะกรรมการกลั่นกรองวัดและประเมินผล และแอดมินประจำกลุ่ม ในการช่วยเหลือการพัฒนาครูผู้ช่วย  หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1/2562และการมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21 “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง “รู้ตน รู้งาน  รู้อาชีพ” และเพิ่มอัตราสัดส่วนอัตราการเรียนต่อสายอาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ตามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการส่งเสริมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการจัดงาน “เปิดบ้าน สานฝัน อาชีวศึกษาสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา  2561” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยมีโรงเรียนที่รับมอบเกียรติบัตร จำนวน 16 โรงเรียน

เสร็จสิ้นจากการมอบประกาศเกียรติบัตร นายอุทร  พินิจมนตรี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เลย เขต 1 ได้มอบเงินทุนในการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และ นางรุจาภา เร่งพุฒิพงศ์ ได้มอบเงินสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนเป็นเงิน 50,000  บาท

ภายในการประชุมดัง ได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมและให้ความรู้ ได้แก่ชมรมพระพุทธศาสตร์สากลในเรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้แนะนำ ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ (e-Donation) และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเป็นการมอบนโยบาย โดย  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 และข้อราขการจาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม จนครบวาระการประชุม >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 การลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย

โพสต์8 มี.ค. 2562 02:03โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 8 มีนาคม  2562 รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ,นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานโยบาย พร้อมด้วยคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย  โดยในวันนี้เป็นการลงพื้นที่ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายแก่งจันทร์โมเดล  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านคกเว้า  และโรงเรียนโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์  โดยมี  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1, นายวิรัตน์ พุทธทองศรี  , นายยืนยง ปาลี  ,รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์ ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว >>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1


การลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย

โพสต์6 มี.ค. 2562 23:07โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 01:49 ]

วันที่ 7 มีนาคม  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการ กพฐ.ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1-2-3 และ สพม.19 ระหว่างวันที่  7 - 8  มีนาคม 2562  โดยการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบ สภาพบริบท และปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กบ้านลาดค้อ บ้านตูบโกบ
บ้านท่าเปิบ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านคกเว้า  และโรงเรียนโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์

ภาพข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.ลย.1 รุดแก้ปัญหาปรับปรุงห้องเรียนให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด

โพสต์5 ก.พ. 2562 02:43โดยนางณัชชา ทีนา

                                     
                             


วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  (ผอ.สพป.ลย.1)  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  คณะผู้บริหาร  ครูและทีมงานช่างปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย

ในโอกาสเดียวกันนี้  ผอ.สพป.ลย.1  กล่าวว่า  จากกรณีปัญหาพื้นอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผักกูด  ชำรุดเสียหายเป็นหลุมพื้นผิวขรุขระ  และมีละอองฝุ่นปูนเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้ครูและนักเรียนไม่สามารถใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนได้นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้รับทราบปัญหาพร้อมทั้งได้เร่งหาแนวทางในการแก้ไข  โดยได้มีการประชุม ปรึกษา  หารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ทั้งระดับจังหวัด  อำเภอ  หมู่บ้าน  ตำบล  และชุมชน  โดยเบื้องต้น  คณะผู้บริหาร  คณะครู  ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความเห็นร่วมกัน  ให้มีการปรับปรุงพื้นห้องเรียนโดยการเทพื้น  ปูกระเบื้องเซรามิค  จำนวน  4  ห้องเรียน  และระเบียงหน้าอาคารเรียน      เป็นการเร่งด่วน  เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนได้        โดยการปรับปรุง  ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่  4  กุมภาพันธ์  2562  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่ระดมทีมช่างที่มีฝีมือร่วมด้วยช่วยกันในการก่อสร้างปรับปรุง  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้       >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ข่าวโดย นางประณยา  บุญลือ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 ภาพโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

1-10 of 480