มอบรถจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

โพสต์12 ก.พ. 2560 03:53โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2560 06:50 ]

      เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น.  ร้อยตรีสุนทร  แก้วเขียว พร้อมภรรยา คุณครูศิวาลัย  แก้วเขียว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้มอบรถจักรยานให้ เด็กหญิงสุมิตตรา  ศิลาเลข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน

     

     
นางสาวพนิดา    ฐานขันแก้ว   พนักงานราชการครู :ข่าว

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์11 ก.พ. 2560 09:35โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  
ได้แวะเยี่ยมชม บ้านแกะ ณ เขตปลดปล่อย จากนั้นเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ และเดินทางไปไหว้พระที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน แวะซื้อของฝากที่แก่งคุดคู้
                  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกษตรสู่อาชีพด้วยนวัตกรรม CRP ชีววิถี 21-22 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคิว

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:01โดยโรงเรียนบ้านน้ำคิว อำเภอเมืองเลย

 

                                  ด้วยชมรมชาวค่ายอามัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้จัดตั้งขึ้น โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีวัตุประสงค์ประการหนึ่งคือให้การสนับสนุนโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ช่วยก่อสร้างอาคารเรียนในสมัยที่เป็นนิสิต ให้มีคุณภาพและเป็นแหล่งเผยแผ่ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปยังชุมชนเกษตรกรรม โดยชาวค่ายให้การนับสนุนโครงร้างพื้นฐานลื่ออุปกรณ์การเรียนการอน และส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองด้วย ประกอบกับรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็น Education Tech 4.0 สนองนโยบาย Thailand 4.0  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จัดอบรมให้ความรู้กับคณะครู ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 และมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนน 3 รายการ คือ เครื่องอัดบด เครื่องสับ เครื่องผสม รวมทั้งเครื่องสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคิว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้


                                             

                                                                                              วิมลนิตย์ ธรรมกุล ภาพ/ข่าว

อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนกลุ่มตำบลเสี้ยว 27 ม.ค.60

โพสต์27 ม.ค. 2560 00:00โดยโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย

อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียนกลุ่มตำบลเสี้ยว 27 ม.ค.60  ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
    เนื่องด้วยเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ยังต้องการความช่วยเหลือจากวิทยากรของสพป.ลย.1ดังนั้นในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีของคณะครูกลุ่มตำบลเสี้ยวที่ได้มาอบรมในการเขียนข่าว ก็ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะ
  

    

  
วิรัฐยา  มีภูเวียง  ครูโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่  ข่าว/ภาพ

วิทยากรอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน ตำบลเสี้ยว กุดป่องและน้ำหมาน กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง วันที่ 27 มกราคม 2560

โพสต์27 ม.ค. 2560 00:00โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    วิทยากรอบรมการทำเว็บไซต์โรงเรียน ตำบลเสี้ยว กุดป่องและน้ำหมาน กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง วันที่ 27 มกราคม 2560         ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
    ด้วยโรงเรียนขอความร่วมมือในการปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมและข่าวจัดซื้อจัดจ้าง โดยนายจักรกริช อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ ,บ้านน้ำคิว ,บ้านโพนป่าแดง ,บ้านเสี้ยว ,บ้านภูสวรรค์

  
  นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ

อบรมโครงการสร้างเวบไซต์์โรงเรียนของ สพป.เลย 1 กลุ่มตำบลเสี้ยว 27 ม.ค. 60

โพสต์27 ม.ค. 2560 00:00โดยโรงเรียนบ้านภูสวรรค์ อำเภอเมืองเลย

    อบรมโครงการสร้างเวบไซต์โรงเรียนของ สพป.เลย 1 กลุ่มตำบลเสี้ยว  27  ม.ค.  60   ณ  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่
   เนื่องด้วยเวบไซต์โรงเรียนยังต้องการความช่วยเหลือในการสร้างเวบไซต์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงต้องมีการพัฒนางาน บุคลากรให้มีความรู้ และอัพเด็ตของข้อมูลโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์  ขอขอบคุณวิทยากรจาก  สพป.เลย เขต 1

   

   
                                                                                   
 พินภิลัย   มาศยคง  ครูโรงเรียนบ้านภูสวรรค์  ข่าว/ภาพ

อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มตำบลเสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:59โดยโรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอเมืองเลย

    อบรมการสร้างเว็บไซต์โรงเรียน กลุ่มตำบลเสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560
            เนื่องด้วยเว็บไซต์ของทางโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบันในเรื่องบุคลากร กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้เห็นความสำคัญและได้จัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรของสถานศึกษาได้เข้าร่วมอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมให้กับเว็บไซต์ของทางโรงเรียนอีกต่อไป 
     
      

     

นางสาวนรินทร์ธร สุปัญญา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านเสี้ยว ข่าว/ภาพ


อบรมเว็บไซต์ 27 มกราคม 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:58โดยโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง อำเภอเมืองเลย

อบรมเว็บไซต์ 27 มกราคม 2560 
    เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ออกพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน พร้อมนำรถหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ออกมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย
 

นางสุปราณี  ป้องศิริ ครูโรงเรียนบ้านโพนป่าแดง

อบรมการสสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน สังกัด ตำบล เสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560

โพสต์26 ม.ค. 2560 23:57โดยโรงเรียนบ้านน้ำคิว อำเภอเมืองเลย

อบรมการสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน สังกัด ตำบล เสี้ยว วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 
           เพื่อให้การจัดการ เว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลโรงเรียน พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ สพป.ลย.1 จึงมีการจัดอบรม การสร้างเว็บไซต์ โรงเรียน สังกัด ตำบล เสี้ยว ขึ้น มีบุคลากรที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ จำนวน 5 โรงเรียน  มีคุณจักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี สพป.ลย.1 มาให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมกับ ศน.ธงไชย โกมลไสย ได้นำรถโมบาย ออกให้บริการนักเรียน สืบค้นทาง อินเตอร์เน็ต 


 

 


วิมลนิตย์ ธรรมกุล ครูโรงเรียนบ้านน้ำคิว   


กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Computer Mobile Unit

โพสต์25 ม.ค. 2560 07:33โดยโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย

                       ขอขอบคุณหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ Computer Mobile Unit จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่นำคอมพิวเตอร์ และแทปเล็ตมาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้เรียนรู้ ในวันที่ 24-25 มกราคม 2560

  
นางสาวพนิดา  ฐานขันแก้ว  พนักงานราชการครู  ภาพ/ข่าว

1-10 of 310