การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC

โพสต์25 มิ.ย. 2563 01:47โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 25  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม เทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25, 26 มิถุนายน 2563

      สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียน สุจริต) เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน ในสังกัด ซึ่งมีแนวทางหลักในการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก จิตสํานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์        อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ไม่ทนต่อการทุจริต

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงกําหนดให้มี การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

3. เพื่อนิเทศเชิงปฏิบัติการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนในปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบ่งเป็น 2 รุ่นรุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 70 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมได้แก่

โรงเรียนใน กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง, การท่าอากาศยาน,นาอ้อศรีเมืองชัย, ดินดําน้ำสวย, กกดู่นาแขม, นาด้วง,และลุ่มน้ำเหืองรุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมได้แก่ โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพ การศึกษาเชียงคาน, ธาตุจอมศรี, หาดนาแก้ว, ท่าลี่,นครหงส์ และเชียงกลม ทั้งนี้  นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเลย และคณะ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลยเขต 1

ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์11 มิ.ย. 2563 21:14โดยนางณัชชา ทีนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 4 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษารับสมัครโดยรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น

วันนี้ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ดำเนินการสอบ แข่งขันบุคคลจำนวน  4 สาขาวิชา  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำภู  อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย โดยการสอบเข้าแข่งขันได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส     โคโรนา 2019 และมีการสแกน ด้วยเครื่องสแกนโลหะเพื่อตรวจโลหะป้องกันการทุจริตการสอบและมีมาตรการการป้องกันการทุจริต ว่าด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้การสอบมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ตรวจ ตรวจเยี่ยม สนามสอบเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่กำกับห้องสอบให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบเป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อย

ภาพ/ข่าวนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ครบแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 109

โพสต์9 มิ.ย. 2563 02:18โดยนางณัชชา ทีนาวัน  อังคาร ที่  9  มิถุนายน  2563  เวลา 09.39 น.  นายชนาส  ชัชวาลศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  109   มอบให้แก่  เด็กชายกฤษณกรณ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  มีที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านส้าน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง                        รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนในครั้งนี้ว่า การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

108 หลังแล้ว บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1

โพสต์5 มิ.ย. 2563 00:45โดยนางณัชชา ทีนา

วัน ศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 09.39 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมในพิธี มอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 108 มอบให้กับเด็กชาย ภัทรดนัย ไชสุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคานปทุมมาสงเคราะห์อําเภอเชียงคาน จ.เลย ภายในงานมี นายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโสอําเภอ     เชียงคาน เป็นประธานในพิธี ก่อนพิธีมอบ บ้านน้ำใจสพป.เลย เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายรายดังกล่าว เป็นเงิน จํานวน 10,719 บาท การดําเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามนโยบายกระทรวง ศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลําบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นําชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 107 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59

โพสต์3 มิ.ย. 2563 23:06โดยนางณัชชา ทีนา


วัน  พฤหัสบดี ที่  4  มิถุนายน  2563  เวลา 09.39 น.  นายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  107   มอบให้แก่  เด็กชายสุเมธ  มหาชน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์  59  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนในครั้งนี้ว่า การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โพสต์1 มิ.ย. 2563 23:54โดยนางณัชชา ทีนา

     

     วันที่  2  มิถุนายน  2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  (โครงการเขตสุจริต)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยคณะบุคลากรทางการศึกษา กับ  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

     การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังกล่าวขึ้น  ดังนี้

ข้อ ๑ การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ

ข้อ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ ๓ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้

ข้อ ๔ การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ

ข้อ ๕ การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นการรับชมรับฟังการบรรยายธรรม เรื่องการปลูกความคิดฐานสอง  สู่วิถีเขตสุจริต  การพัฒนางาน  พัฒนาคน ป้องกันการทุจริตและป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “เสริมสร้างความรับรู้เรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”>>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การตรวจราชการ เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์25 พ.ค. 2563 21:41โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 22:26 ]

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ  เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา  2019 โดยมีคณะติดตามจาก สพฐ.คือ นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการพิเศษ  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการ  ที่ 10 ) ประธานกรรมการ และ  นางสุนี  สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยการตรวจราชการครั้งนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รับทราบนโยบายผ่านการประชุมทางไกล  VDO Conference จากกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. จากนั้นมีการซักซ้อมความเข้าใจ    ประชุมชี้แจง  ทางระบบประชุมทางไกล VDO Conference  ให้กับผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  เพื่อวางแผนทำความเข้าใจร่วมกัน  มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  โรงเรียน (COVID-19) สพป.เลย เขต 1 http://covid19school.loei.go.th เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการประสานงานกับผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาทางไกล  ICT covid19school  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมเปิดเรียน       ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 คิดเป็นร้อยละ 100 % (ภาพเพิ่มเติม)

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1    

มอบอีกหลังแล้ว บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 106 (บ้านหนองผำ)

โพสต์21 พ.ค. 2563 22:20โดยนางณัชชา ทีนา

         วัน  ศุกร์ ที่  22  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  106   มอบให้แก่ กุลวัตร  ลีเบาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองผำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

        ดร.รอง  ปัญสังกา   ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  >>>ภาพเพิ่ม<<

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 105

โพสต์21 พ.ค. 2563 00:18โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2563 01:31 ]

         วัน  พฤหัสบดี ที่  21  พฤษภาคม  2563  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  105   มอบให้แก่ เด็กหญิงพัชราภา ภูมิโคกรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย ทั้งนี้ภายในงานมี  ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

 

        ดร.รอง  ปัญสังกา   ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

1-10 of 548