พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96 โรงเรียนบ้านนาแขม

โพสต์โดยนางณัชชา ทีนาวันอังคารที่ 28  มกราคม 2563 เวลา 09.39 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำโดย  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีการมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 96  ณ โรงเรียนบ้านนาแขม ภายในงานมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

พร้อมกันนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน ครูและนักเรียน    เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 28  มกราคม  2562 เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 96  มอบให้กับเด็กหญิงอิศวรา  แอ่งเนียม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน บ้านนาแขม    ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 11,837  บาท

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาส ให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น 99 หลัง แต่เนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านให้แก่นักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น   ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงได้กำหนดสร้างบ้านน้ำใจให้แก่นักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน  109  หลัง และมอบแล้ว เป็นจำนวน 96  หลัง

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดีตลอดมา  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้ง ที่ 1/ 2563

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:05โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  22  มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้  เป็นการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการมอบโล่ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, เกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประกวดผลงาน นวัตกรรมรูปแบบริหารสถานศึกษา(One Director One Mode: ODOM), 099 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product: OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) 10 ประจําปีการศึกษา 2562 ,การมอบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2562 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>ภาพเพิ่มเติม<<

 ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์16 ม.ค. 2563 00:45โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 00:58 ]


วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานวันครู  ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ในวันนี้  ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๖๔ โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้กำหนดการจัดงานออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการจัดงานวันครู เป็นผู้กำหนดจัดงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  ซึ่งปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑พร้อมด้วยสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ร่วมกันจัดขึ้น มีสมาชิกคุรุสภาสังกัดจังหวัดเลยเข้าร่วมงานประมาณ๘๐๐ คน ส่วนการจัดงานในระดับอำเภอได้มอบหมายให้กลุ่มคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอร่วมกันจัดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

                ๑. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

                ๒. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

                ๓. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

กิจกรรมสำคัญในการจัดงานวันครูปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสวดฉันท์

พิธีการทางศาสนา พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ และกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สร้างความรักสามัคคี ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ เป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมดังคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๔ ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ภาพเพิ่มเติม>>1<<  >>(2)>>(3)

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์

ภาพโดย นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

การเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียน บ้านนาโคก

โพสต์14 ม.ค. 2563 01:20โดยนางณัชชา ทีนา

        

        วันที่ 14  มกราคม  2563  ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง.ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทานของ โรงเรียนบ้านนาโคก  โดยมี ดร.อรุณี  ราชพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคกพร้อมด้วยข้าราชการครู  นักเรียน เป็นผู้เข้ารับการประเมิน นอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน และชุมชนเข้าให้กำลังใจ โดยตัวชี้วัดของรางวัลโรงเรียนพระราชทานมี 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเด็ก 2.ด้านหลักสูตร 3.ด้านบริหารจัดการ 4.ด้านครู ผู้บริหารและบุคลากร และ 5.ด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน

1.ด้านเด็ก คณะกรรมการเห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ นักเรียนมีมารยาทสังคม สามารถตอบคำถามได้อย่างสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลพัฒนาการในด้านต่างๆ เห็นชัดเจน

2.ด้านหลักสูตร มีการสอนตามหลักสูตร Fun Find เน้นให้เด็กมีการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

3.ด้านบริหารจัดการ มีการประสานการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายสนับสนุน ฯลฯ เป็นอย่างดี

4.ด้านครู ผู้บริหารและบุคลากร ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในเรื่องการดูแลนักเรียนผ่านการบริหารงานที่เป็นระบบ

5.ด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองดีมาก ทั้งในด้านการสนับสนุนโรงเรียนและการทำงานร่วมกันอย่างเข้าใจ รวมไปถึงการให้การเอาใจใส่ต่อชุมชน

 ประเทศไทยมีการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในหลากหลายด้าน และหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน เป็นโครงการที่จะทำการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชปรารภกับ หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการใจความว่าเรามีโรงเรียนจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมาก โรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัลทั้งนี้ได้ทรงกำชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้รับสนองพระราชปรารภมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2506 จนถึงปัจจุบัน รางวัลพระราชทาน จึงเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมินจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ

ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติอันสูงสุดคือการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัล (ข้อมูลจาก www.sahavicha.com)>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

    

วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

โพสต์5 ม.ค. 2563 22:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 22:00 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

คุรุสภากำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ในวันที่ 16 มกราคม 2563

  1. กำหนดการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
  2. รวมรูปภาพกิจกรรม
  3. เอกสารคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คำปฏิญาณตน และอื่นๆ 
  4. เว็บไซต์วันครูคุรุสภา  http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday          
  5. ภาพงานวันครู 2563 >>1<<  >>2<<   >>3<<                                                                                                                                          

                    


                          


แผนผังที่นั่งงานกิจกรรมภาคกลางคืน (Sport night) ในวันครูการประกวดผลงาน/นวัตกรรม (ODOM) (OPOP) (OSOP)

โพสต์18 ธ.ค. 2562 22:06โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 04:48 ]

ณ ห้องประชุม อัสนี วสันต์ โชติกุล เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลย ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 เป็นประธานการเปิดงานการดำเนินการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา  (One Supervisor One model : OSOP)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา  (One Supervisor One model : OSOP) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนพัฒนานวัตกรรมเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนา         

โดยการดำเนินการประกวดนวัตกรรมจำนวน 13 กลุ่มสาระในการนี้กำหนดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมในระดับอำเภอแบ่งเป็น 5 กลุ่มอำเภอทั้งนี้ ให้มีการประกวดให้แล้วเสร็จในระดับอำเภอ  ในระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2562 ดังนี้  อำเภอเมือง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อำเภอนาด้วง  ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ,อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 , อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา วันที่ 25 ธันวาคม 2562 , อำเภอปากชม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ประกอบด้วย

1.     ในแต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา ส่งตัวแทนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มคุณภาพ

การศึกษา  ได้แก่ ผู้บริหาร  1 คน ครู 8 กลุ่มสาระ ๆ ละ 1 คน ครูผู้สอนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 1 คน  ครูผู้มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ 1 คน ครูปฐมวัย 1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน (เฉพาะกลุ่มเมือง 1) นำเสนอในแต่ละกลุ่มอำเภอที่ตนสังกัดอยู่จาก 1 กลุ่มอำเภอ ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด

2.     ครูผู้ช่วยทุกคนในกลุ่มคุณภาพการศึกษา (ยกเว้นครูที่บรรจุใหม่ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวน 57 คน ไม่ต้องนำเสนอผลงาน) นอกนั้นให้ครูผู้ช่วยนำเสนอทุกคนเพื่อรับเกียรติบัตร โดยให้นำเสนอในกลุ่มอำเภอที่ตนสังกัดอยู่ จาก  กลุ่มอำเภอ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด  ในวันที่  16 มกราคม 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านการประกวดในระดับอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ผู้บริหาร ครู 8 สาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย รวม จำนวน 60 คน นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ในวันที่  16  มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ภาพเพิ่มเติม >> CLICK<<
ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การแข่งขันกีฬานักเรียน“เชียงคานเกมส์” ปี 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 01:47โดยนางณัชชา ทีนา

 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬา “เชียงคานเกมส์” ปี 2562 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดต่อไป  โดยนายอดิศักดิ์ มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการแข่งขันกีฬา ภายในงานมีประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเชียงคาน  ที่ปรึกษา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จำนวน 5 อำเภอ 13  กลุ่มคุณภาพการศึกษา


         ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี หากเด็กและเยาวชน มีทักษะ พื้นฐานทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในที่สุด ทั้งนี้การแข่งขันจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม  2562  โดยปีนี้ กลุ่มคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงคานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>> ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 จัดกิจกรรม สพท. สัญจร คลินิกให้คำปรึกษาและให้บริการทุกกลุ่มหน่วย (face to face)

โพสต์26 พ.ย. 2562 20:50โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2562 20:55 ]


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ  2562     โรงเรียนเมืองเลย (กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  พบกับกิจกรรม สพท.สัญจร

-           คลินิกให้คำปรึกษาและการให้บริการจากทุกกลุ่ม / หน่วย

-          การนิเทศแบบ face  to  face

-          การติดตามงานตามนโยบาย

-          เฟ้นหาคนเก่ง  super  star

-          กีฬาเพื่อสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  สู่การปฏิบัติที่เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของครู  นักเรียน  และบริบทของสถานศึกษา  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ เพื่อส่งส่งเสริมต่อยอกในความสามารถด้านนั้นๆต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม  CLICK<<< ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา)

โพสต์20 พ.ย. 2562 02:13โดยนางณัชชา ทีนา

วัน พุธ ที่ 20  พฤศจิกายน  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2562 ณ  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา โดยการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในครั้งนี้ มี ดร.กานนท์  แสนเภา    รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานกรรมการการประเมินฯ การประเมินฯ ในครั้งนี้  มีการรับชมความสามารถพิเศษของเด็กหญิงชุตินันท์  ศรีจำปา  นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากนั้นเป็นการรับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานดีเด่น ของนักเรียนรายดังกล่าว

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัย    อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ แก่ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความ ประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียน ได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานใน ขณะนั้น) ได้น้อมนำพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี 2562

โพสต์11 พ.ย. 2562 20:36โดยนางณัชชา ทีนา

        วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2562    ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน  “ปทุมมาสงเคราะห์” ทั้งนี้มี  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน เข้าร่วมในงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

         การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน  เป็นการตระหนักถึงพัฒนาการของประชากรวัยเรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะในการเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียน  มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกล    ยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พัฒนาทักษะทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถแข่งกีฬา  ได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนขึ้นเป็นประจําทุกปี

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพโดย นายกฤชพงษ์  ราชพัฒน์ ช่างไฟฟ้า ช 4

ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

 

1-10 of 524