โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ขอขอบคุณ PSR  สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่1/2561
 ที่มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแ

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา เข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

โพสต์18 ม.ค. 2561 23:36โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์ ที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมพิธีรับการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน  ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยการประเมินโรงเรียน เป็นโครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี  ตลอดทั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น 
การประเมินโรงเรียนพระราชทาน คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปรารภกับหม่อม                    หลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใจความว่า " มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนสอบได้ผลดีมากเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล " เป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับการดำเนินงานต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยการประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ  ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ 

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว”

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่พฤหัสบดี  ที่ 18  มกราคม  2560  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   เป็นประธานใน พิธีมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ตามโครงการ“ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู อ.เมือง จังหวัดเลย พร้อมกันนี้มีผู้บริหารการศึกษา ,ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร สพป.เลย เขต 1  ร่วมในงานดังกล่าว

            จังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดนตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองเป็นแนวกั้นพรมแดน ในฤดูหนาวสภาพอากาศจะหนาวเย็นมาก  ส่งผลต่อนักเรียนในจังหวัดเลยในสังกัด ที่มีความยากจน ขาดแคลนและด้อยโอกาส ประสบปัญหาความหนาวเย็น  เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตามมา ทำให้นักเรียนขาดเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ขึ้น

            ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการ “ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว” ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้    ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพย์ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว สำหรับบรรเทาความหนาวเย็นให้แก่เด็กยากไร้ในสังกัด    และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมบริจาคเงิน และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว  โดยมียอดบริจาค เป็นเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท และได้รับบริจาคกระเป๋าเป้ จากบริษัทคูโบต้าสำหรับปีนี้  ได้กำหนดมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่ม  เพื่อนำไปแจกให้กับนักเรียนในสังกัด ต่อไป

            ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านอุมุง

โพสต์12 ม.ค. 2561 04:32โดยโรงเรียนบ้านอุมุง อำเภอเชียงคาน

โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย
ขอขอบคุณ PSR สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่ 1/2561
ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเลี้ยงไอศกรีมและอาหารกลางวันนักเรียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 ม.ค. 2561 02:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพฤหัสบดี ที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 ณ วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 8 – 13 มกราคม  2561

การดำเนินงานการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกรอบ

ทิศทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายของรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2560-2564 และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 1/2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 19:29โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพุธ ที่ 10  มกราคม  2561 เวลา 08.00 09.00 น. บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมรับชม                 พุธเช้าข่าว สพฐ.โดย ดร. บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นการออกอากาศครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย 1 เน้นคัดเลือกนวัตกรรมความเป็นเลิศครู

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 01:13 ]

วันอังคาร ที่  9  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการประเมินผลงาน/นวัตกรรม รูปแบบการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดย  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนด นโยบายข้อ 49 กำหนดให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีรูปแบบ (Model) จึงได้จัดให้มีการประเมินผลงาน/นวัตกรรม ตามนโยบายข้อ 49 กำหนดให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีรูปแบบ (Model) ความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม พัฒนางานหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพความก้าวหน้าทั้งทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพด้านการสอนเพิ่มมากขึ้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและให้เกิดขวัญกำลังใจ           จึงกำหนดกำหนดให้มีการคัดเลือกประเมินผลงาน/นวัตกรรม  เพื่อเชิดชูเกียรติในวันครูวันที่ 16 มกราคม 2561 วันครูที่จะถึงนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 49

โพสต์8 ม.ค. 2561 00:11โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันจันทร์ ที่  8  มกราคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.1 ร่วมพิธีมอบบ้านน้ำใจให้นักเรียน หลังที่ 49 โดยภายในงานมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเมืองเลย         ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 49 และมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโรงการสร้างบ้านนักเรียน โดยการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 49 มอบให้แก่เด็กหญิงอาภัสรา ก้อมมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีทื่ 6 โรงเรียนบ้านเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 49  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  49  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นางศิวยา  รักคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นเสี้ยว กล่าวว่า การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนรายเด็กหญิงอาภัสรา  ก้อมมณี   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน โดยบ้านของเด็กหญิงอาภัสรา  ก้อมมณี เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย เมื่อมีโครงการดีๆที่ทาง สพป.เลย เขต 1 จัดขึ้น ตนจึงอาสาเป็นกำลัง ในการสร้างบ้านนักเรียนดังกล่าว โดยการดำเนินการสร้างบ้านดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดครู ชุมชน และผู้มีอุปการคุณ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

   ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

 

ผอ.สพป.เลย เขต 1 ชี้แนะกรรมการประจำสนามสอบ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์6 ม.ค. 2561 19:03โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันอาทิตย์ ที่ 7  มกราคม  พ.ศ. 2560  เวลา  08.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ประชุมชี้แนะแนวทางคณะกรรมการ ดำเนินการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล : แข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ประจำปี  พ.ศ. 2561  พร้อมทั้ง ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการสอบสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ ณ  สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยในการดำเนินการสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล : แข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  ในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือก  จำนวน 527 จำนวน  16 ห้อง  ห้องละ  35  คน  
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล : แข่งขันวิชาการ  ระดับนานาชาติ  เป็นโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิถีโลก  เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย  เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียน ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


กิจกรรม KM กิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

โพสต์4 ม.ค. 2561 00:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา  การมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่นการทำสมุดการดำเนินงานตามภารกิจงานของแต่ละงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงามเป็นองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด พร้อมกันนี้ ได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบช่อดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร สพป.เลย เขต 1 จำนวน  5 ท่าน

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ Vidio Conference 29 ธันวาคม 2561

โพสต์28 ธ.ค. 2560 19:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา  บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด  สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ร่วมรับฟังประชุมทางไกล กระทรวงศึกษาธิการมอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่ 2561 ผ่านระบบ Vidio Conference 29 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ณ ห้องเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครบ 100 %

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

1-10 of 387