สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต 2

โพสต์28 ก.ย. 2560 01:40โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2560 01:41 ]

วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สงขลา เขต 2 

 ภาพข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม สพป.ลย.1

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 23:40 ]

         
  

             วันที่ 21  กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นาง จุรีรัตน์  แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  สพป.เลย.1 ร่วมพบปะ ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานการเป็นคณะกรรมการในด้านต่างของศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี  
            งานศิลปหัตถกรรมของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เห็นความสำคัญจึงจัดให้มีการประชุมดังกล่าวขึ้น ภาพเพิ่มเติม

            ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1 

            

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์10 ก.ย. 2560 22:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

            วันที่ 11 กันยายน  2560 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผอ.สพป.ลย.1  ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน กระบวนการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  โดยคณะตรวจติดตามตามในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.สท้าน  วารี         ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) นายกิติศักดิ์  ตาภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการนำของ ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ได้ดำเนินการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา โดยการคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง  จำนวน 13 โรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษาละ 1 โรงเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้ผ่านการอบรมนำการประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนและดำเนินการตาม ปฏิทิน พร้อมทั้งให้โรงเรียนทำโครงการรองรับ กำหนดผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน

            นางจุรีรัตน์  แถบเงิน  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ PLC เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้ดำเนินการ นิเทศ  กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ตามปฏิทินของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการจัดทำโครงการรองรับ ผู้รับผิดชอบโครงการมีแผนการขับเคลื่อนและพบว่าโรงเรียนดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ <<<ภาพเพิ่มเติม>>>

               ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

 

สพป.ลย. 1 เปิดบ้านคุณธรรม เน้น เก่ง ดี มีความสุข

โพสต์4 ก.ย. 2560 01:21โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


สพป.ลย. 1 เปิดบ้านคุณธรรม เน้น เก่ง ดี มีความสุข

          วันที่ 4  กันยายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

          สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 และสนองพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  กระทรวงจึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักรู้และเข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  การขับเคลื่อนคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนคุณธรรมเปิดเผยว่า  กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานตามโรงเรียนคุณธรรมดังกล่าว ยึดหลักกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1.สร้างความรู้ความเข้าใจ 2.การลงมือปฏิบัติ 3.การนิเทศติดตาม  4.การรายงานและประเมินความก้าวหน้า และ 5.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว “การเปิดบ้านคุณธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ให้โรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Good Practice จากโรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง  2.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมสามารถนำเสนอผลงานหลังจากนำความรู้จากการอบรม และการศึกษาดูงานได้นำไปใช้ให้เกิดผลจริงและเป็นรูปธรรมโดยการจัดงานในโครงการนี้มีเป้าหมายคือผู้บริหาร ครู นักเรียนและศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

            เด็กหญิง อุ่นรัก คุรุนันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวว่าจากการที่ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ตนเองทราบถึงกิจกรรมภายนอกโรงเรียนที่มีความหลากหลาย ซึ่งตนไม่เคยรู้จักมาก่อน การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทำให้ตนได้ตระหนักรู้ และเข้าใจ ในด้านคุณธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่นการไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตนเอง หากตนเรียนเก่งก็ให้แนะนำเพื่อนที่เรียนช้ากว่า เป็นต้น

          นายสมชาย   คำพิมพ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมมาสงเคราะห์ ,นายสุบรรณ  ธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งควาย ซึ่งเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม ได้กล่าวว่าพวกตนในนามของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รู้สึกยินดี ในการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรมดังกล่าว เพราะตนก็ถือว่าเป็นผู้สร้างเด็กซึ่งเป็นอนาคต ของชาติได้มีคุณธรรม จริยธรรม  หากนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมประจำใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเด็กนักเรียน ไปสู่เรื่องอื่นๆ    ได้  โดยการยึดหลักอีกแบบอย่างหนึ่ง คือ การเก่ง ดี มีสุข  ในสังคม นั่นเอง ภาพเพิ่มเติิม <<CLICK>>

 ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

เพิ่มศักยภาพเขตสุจริต สพป.สุพรรณบุรี 3

โพสต์29 ส.ค. 2560 01:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2560 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 นำคณะบุคลากรและผู้บริหารรร.ศึกษาดูงานการดำเนินงานเขตสุจริต และรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขต โดยท่านดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และบุคลากรสำนักงานเขตให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้กล่าวในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสำนักงานเขตทั้ง 2 แห่งว่า ดำเนินการ SPB3 24 ช.ม.ภายใต้นโยบาย คืนครูสู่ห้องเรียน คืนผู้บริหารสู่โรงเรียน และคืนศึกษานิเทศก์สู่ครู บุคลากรและลูกจ้างทุกคน จัดทำเอกสารเล่มเล็กคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำเอกสาร ID PLAN พัฒนาตนเองทุกคน บนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้จัดรวบรวมเอกสารต่างๆ รวมทั้งเอกสารแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนยกระดับ และเอกสารอื่นๆแสดงเป็นหมวดหมู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะสพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก

ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวชมเชยการดำเนินงานของสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มีเอกสารหลากหลาย ทำให้สามารถอธิบายให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการทำงานที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม  ควรนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานของ  สพป.เลย  เขต 1ได้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณในการต้อนรับเป็นอย่างดี ของ สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 และขอชมเชยการจัดสำนักงานได้สะอาดเรียบร้อย ห้องปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มโล่ง โปร่ง สะอาดงามตาเป็นเขตที่น่าอยู่ น่าทำงาน อ่านข่าวเพิ่มเติม CLICK>>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษา

โพสต์23 ส.ค. 2560 02:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 02:06 ]

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดำ             ได้กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษาและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  โดยมี  ดร. รอง  ปัญสังกา            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษโดยการจัดการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน 19  โรงเรียน  โรงเรียนละ 5 คน มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้  1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 4.ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมจำนวน ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  จำนวน 95  คน  ในการประชุมดังกล่าว  มี นาย วิเศษ  วงศ์วรัญญู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อให้ผู้ปกครองปรับทัศนคติในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อสายอาชีพเป็นการสร้างค่านิยมเชิงบวกและลดสัดส่วนในการเรียนต่อสายสามัญ และเพื่อหาแนวทางการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

<<<ภาพเพิ่มเติม >>> ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

สพป.เลย 1 สร้างบ้านนักเรียน หลังที่ 36

โพสต์17 ส.ค. 2560 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2560 01:13 ]

                 เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2560  ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 36  มอบให้แก่เด็กหญิง วรัญยา  บัวระพุท  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม อ.เมือง  จ.เลย  ภายในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 36 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  36  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

             ด้าน  นายสุชาติ  อาจศัตรู  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม  ได้กล่าวว่า บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานทางชีวิตที่สำคัญ  หากเด็กได้รับการส่งเสริมให้มีบ้าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็จะสามารถพัฒนาไปสู่การเรียนที่ดี และตนก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างบ้านในครั้งนี้ พร้อมกันนั้นก็ได้ กล่าวขอบคุณคณะครูและผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

          ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK

            ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ร.ร.เมืองเลย จัดค่ายเยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน

โพสต์9 ส.ค. 2560 01:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม  จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดี  ศรีแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดศรีสุทธาวาส  พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

          นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลยเปิดเผยว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ของโรงเรียนเมืองเลย เพื่อเป็นการฝึกฝนและพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีรูปแบบวิธีการในหลายวิธีการ นักเรียนได้มีโอกาสฝึก การทำทาน การรักษาศีลและการฝึกสมาธิเบื้องต้น ตลอดการอบรมการเข้าร่วมกิจกรรมหล่อหลอมคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งสามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพทางกายและใจได้เป็นอย่างดี โดยกล่าวอีกว่านักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรม ณ ที่นี้จะสามารถนำหลักธรรมต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตน และเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี การปลูกฝั่งให้เด็กมีคุณธรรมในระดับชั้นประถมศึกษา ก็จะโตไปเป็นนิสิต นักศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นคนดีที่สังคมต้องการต่อไป  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<

              ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

งานอาเซียน INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

โพสต์8 ส.ค. 2560 02:38โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  หรือสมาคมอาเซียน (Association of South East Asiannations) หรือ ASEAN)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้มีการจัดงานงานอาเซียน  INSIGHT  ASEAN  LOEI  ONE  2017 Loei  Primary  Educational  Service  Area  Office  1 ขึ้น  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยภายในงานมี ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน   มี ดร. สมพงษ์  พรมใจ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน  ASEAN ละเพื่อเป็นการจัดหาทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1 โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียนครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และผู้สนใจ จำนวน  2000 -3000 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ร.ร.เมืองเลยสุดเจ๋ง โชว์ศิลปะมวยไทย

โพสต์4 ส.ค. 2560 01:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

         เมื่อวันที่  26  กรกฏาคม  2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลยได้โชว์การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ของนักเรียนโรงเรียนเมืองขึ้นในงานวันอาเซียน  ปีพุทธศักราช 2560  : ASEN DAY 2017 @ Muangloei School  ณ โรงเรียนเมืองเลย โดยมีประธานการเปิดงานคือ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิเศษ  วงศ์วรัญญู ศึกษษนิเทศก์ คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

          นายประวิทย์  น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย เปิดเผยว่าตนและคณะครูโรงเรียนเมืองเลย  ได้กำหนดการจัดงานวันอาเซียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน และเขกผู้มีเกียรติที่ เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมระหว่างกัน ในสังคมอาเซียน และที่สำคัญในการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการโชว์ถึงศิลปะมวยไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้  ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและใจ    สำหรับการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลคือกิจกรรมของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทางหนึ่ง  โดยการดำเนินงานดังกล่าวสร้างความสนุกสนานจะตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

           ด้าน  เด็กชายจุฬากูล แสงชมภู  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กล่าวว่าตนมีความรู้สึกดีใจ  ในการที่ตนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศิลปะมวยไทยดังกล่าว ซึ่งศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นกิจกรรมที่ตนเองก็ชื่นชอบอยู่แล้วยิ่งมีครู ให้ความรู้ฝึกสอน  ให้ตนได้แสดงออกทางศิลปะมวยไทยแล้ว ตนก็ตั้งใจฝึกอย่างเนื่องโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือ     ร่วมฝึกฝนกับเพื่อนทำให้ตนรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน ได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรู้ในศิลปะการป้องกันตัว และที่สำคัญทำให้ตนเองมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น เด็กชาย เด็กชายจุฬากูล แสงชมภู  กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

          ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

 ภาพ/ข่าวโดย: นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1ภาพข่าวที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม  2560

1-10 of 356