สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรม kM  องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมในวันนี้  มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้  โดยในวันนี้เป็นการให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารหลักฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA  เขตสุจริตพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการตอบแบบสอบถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนะนำบุคลากรที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์      จำนวน  4  ราย  ได้แก่

  1.นางสมัย  ปริบาล

  2.นางพรนิภา  จำปานิล

  3.นางวารุณี  ทีนา

  4.นายสุวิจักขณ์  ขัยมงคล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อมครู สู่ผู้เรียนในการประเมิน PISA 2018

โพสต์25 พ.ค. 2561 21:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

ตามที่ ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลการเรียนนานาชาติ  (PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งโครงการดังกล่าว        มุ่งประเมินสมรรถนะเยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีอยู่ในช่วง  15  ปี ทำการประเมิน  3  ปีต่อครั้ง  โดยในการประเมิน (PISA) 2018 จะมีขึ้นในช่วง เดือน สิงหาคม  2561        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน (PISA) 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน(PISA) 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2018 พัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ Computer – based Assessment ในการประเมินปัญหาตามแนวทางการประเมิน  PISA 2018 การรู้เรื่องการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจในการเตรียมความเพื่อรับการประเมิน PISA 2018

          โดยการจัดการอบรมดังกล่าว ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธี  พร้อมกับมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ดังกล่าว ภายในการอบรมมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ. สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการประชุม         การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม

โพสต์25 พ.ค. 2561 20:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันศุกร์  ที่ 25  พฤษภาคม  2561  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการจัดการประชุมดังกล่าว  มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (MOU) ระหว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากนั้นเป็นการประกาศเจตจำนงเขตสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมกันนั้น  ดร. รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1  ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา ข้อคิด ประสบการณ์  ในการทำงาน ให้ผู้บริหารในที่ประชุมได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในชีวิต และในการทำงาน ต่อไป >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพโดย  นายจักรกฤษ  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 08:23โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมืองเลย

โรงเรียนบ้านก้างปลาได้ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2561ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2561 

สพป.เลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเน้นย้ำพัฒนา เด็กอ่านภาษาไทยได้ด้วยครู ป.1

โพสต์9 พ.ค. 2561 01:53โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ ครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มี ดร. รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  กล่าววัตถุประสงค์การดำเนินการจัดการประชุมโดย นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดร.รอง ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต  1 กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญนโยบาย  อีกทั้งจากสภาพปัจจุบันการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดยังมีผลเป็นที่ไม่น่าพอใจ  จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยโดยการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยขึ้น  และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ การประชุมปฏิบัติการสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำนั้นเป็น  วิธีการสอนที่ได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำนั้น  เป็นวิธีการสอนที่ได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1      

          โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง

3.เพื่อให้ครูนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวเป็นการเน้นการฝึกภาษา  ปฏิบัติการแจกลูกสะกดคำ และการสอนภาษาไทย โดยเพลง และเกมส์ มีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ สังกัดเข้าร่วมประชุม  จำนวน ทั้งสิ้น จำนวน 167 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์8 พ.ค. 2561 01:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 01:34 ]

    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมหลักสูตร  การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการดำเนินการประชุมในวันนี้ มี ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม
    การดำเนินการประชุมดังกล่าว มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 118  ราย  
    ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง  ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญ มี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น  ทั้งนี้ การประชุมมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้จาก สำนักงานคลัง เขต 4 อุดร ธานี  ประกอบด้วย 
        1.นางศิริพร  กันยาทอง  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        2.นายสุริยงค์  ลูกจันทร์  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        3.นางสาวกรรณิกา  คำสุข  ตำแหน่ง  นิติกร  
    มาให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว
    ภาพเพิ่มเติม>>> CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์8 พ.ค. 2561 00:58โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 01:52 ]

วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม  เทพสถิต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   มีจัดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ เกิดขึ้นภายใต้คำกล่าวที่ว่า  “เสริมสุข  คลายทุกข์  อย่างยั่งยืน”

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 เปิดเผยว่า การจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ ในขณะเดียวกันเป็นการป้องกันมิให้ให้เกิดปัญหาที่ส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร อาทิ มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  เข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระทำความผิดทางกฎหมายรวมถึงความขัดแย้ง  มีการกระทบกระทั่งกัน  และมีความขับข้องใจในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ  และมีอุดมการณ์  นอกจากนี้ยังพิทักษ์  ป้องกันบรรเทาปัญหา  ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจรู้เท่าทันและแก้ปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในชุดดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ภาพ >>CLICK<<

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (3 พฤษภาคม 2561)

โพสต์3 พ.ค. 2561 01:43โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

    วัน พฤหัสบดี  ที่ 3  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรม KM ( องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) พร้อมด้วย  นายยืนยง  ปาลี,นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง, ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้  โดย ดร.รอง  ปัญสังกผอ.สพป.ลย.1 ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา,การจัดสวัสดิการในรูปแบบร้านกาแฟ สำหรับผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการให้บริการแก่บุคคลโดยทั่วไปได้ใช้บริการโดยการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้ 

    การดำเนินกิจกรรม KM ในวันนี้เป็นการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  การเป็นพิธีกร,การเขียนข่าว การอ่านข่าว   ของบุคลากร  สพป.เลย เขต 1 มีทีมวิทยากร บรรยายให้ความรู้โดย ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.ลย.1 นายมงคล  คณะศิริวงศ์  ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมทั้ง นาง ประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ การให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกิจกรรมดังกล่าว สร้างความรู้ความเข้าใจ      ในกิจกรรมให้กับบุคลากร เป็นการสร้างสถานการณ์จำลองให้บุคลากรได้ดำเนินงานในบทบาทต่างๆ เช่นการเป็นพิธีกร การอ่านข่าว การเล่าข่าว ทำให้บุคลากร สพป.เลย เขต 1 ได้เกิดการฝึกหัด และพัฒนาตนให้มีประสิทธิภาพในด้านดังกล่าวเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรม KM นี้ ผอ.สพป.เลย เลย 1 ได้เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรภายในได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ทราบปัญหานำไปสู่แนวทางการแก้ไขร่วมกัน จึงทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นองค์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการศึกษาของนักเรียน        การส่งเสริมคุณภาพชีวิต และอีกมากมายหลายด้าน ทั้งนี้โดยการนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  >>>ภาพข่าวเพิ่มเติม<<<


 

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 เมษายน 2561)

โพสต์26 เม.ย. 2561 23:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการประชุมเพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภายในการประชุม ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม

โดยแบบติดตามผลการบริหารจัดการในครั้งนี้  มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัด จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพิ่ม 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด  ส่วนที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ (Area Based) ปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 3 แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 14 นโยบาย และ จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการติดตามในทุกปีงบประมาณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำนโยบายทั้งของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดำเนินการเป็นภารกิจหลักสำคัญอยู่แล้ว  การประชุมดังกล่าว ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบ แต่ละตัวชี้วัดได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูล เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน โดยแต่ละประเด็นตัวชี้วัดนั้น จะประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละงาน ซึ่งเป็นภารกิจงานที่แต่ละบุคคลได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่นำข้อมูลมานำเสนอในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการให้ชัดเจน ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าว

 ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

กิจกรรม KM สพป.เลย เขต 1 (26 เมษายน 2561)

โพสต์26 เม.ย. 2561 02:07โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน พฤหัสบดี  ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในกิจกรรม KM ( องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้) พร้อมด้วยนายยืนยง  ปาลี, ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวเป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา โดย                      ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.ลย.1 พร้อมมอบดอกไม้ให้ผู้ที่มีวันเกิดในเดือน เมษายน  กิจกรรม KM ในวันนี้เป็นการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นพิธีกร,การเขียนข่าว  การอ่านข่าว  โดยกิจกรรมในวันนี้มีวิทยากร บรรยายให้ความรู้โดย ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 พร้อมทั้ง นาง ประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดกิจกรรมดังกล่าว สร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมให้กับบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เป็นอย่างมาก


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

โพสต์25 เม.ย. 2561 00:37โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย  ประจำปี 2560 โดยจัด ณ หอประชุมอาคาร  25  ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม  โดยมี ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี   ทั้งนี้ภายในงานมี นายวิรัตน์ พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่ 28  กรกฎาคม  2560  ในครั้งนี้              สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงจัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ได้รับพระราชทาน  โดยไม่ต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงจัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อจ่ายให้แก่บุคคลดังกล่าว  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโปรดเห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.) ดำเนินการในพระราชพิธีดังกล่าว  โดยข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเลย ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สายที่ ๑ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม) จำนวน  27  ราย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 
ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 427