สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรม kM  องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมในวันนี้  มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้  โดยในวันนี้เป็นการให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารหลักฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA  เขตสุจริตพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการตอบแบบสอบถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนะนำบุคลากรที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์      จำนวน  4  ราย  ได้แก่

  1.นางสมัย  ปริบาล

  2.นางพรนิภา  จำปานิล

  3.นางวารุณี  ทีนา

  4.นายสุวิจักขณ์  ขัยมงคล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 นำนวัตกรรม QR Code มาใช้ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาฯ

โพสต์18 ต.ค. 2561 01:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

             วันที่ 18 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ ประจำเดือนตุลาคม โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธาน

             ในการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ในครั้งนี้ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

             QR Code มีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับ Barcode ที่อยู่บนกล่องหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป  เพียงใช้โทรศัพท์มือถือที่มีกล้องและโปรแกรม QR Code Reader  เพื่อใช้ถ่ายภาพ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข้อมูลต้นฉบับ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ข้อความ หรือสิ่งที่ผู้ต้องการสื่อสาร  สื่อประชาสัมพันธ์นำสู่เป้าหมาย (ผู้รับสาร) ตามต้องการ

             โดย  การนี้  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้นำประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ผอ.สพท ทั่วประเทศ เกิดความรู้สึกประทับใจ ในนวัตกรรมจึงได้นำนโยบายการดำเนินการดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติโดยการประชุมในวันนี้ สพป.เลย เขต 1 ได้มอบหมายให้แต่ละกลุ่มได้จัดพิมพ์วาระการประชุมของแต่ละกลุ่ม และนำเข้าสู่การประชุมในรูปแบบของ QR Code โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการ Scan QR Code เพื่อเข้าสู่วาระการประชุม

จากนโยบายดังกล่าว มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารตอบสนองนโยบาย No Copy ลดการใช้กระดาษ ประหยัด คุ้มค่า ทั้งนี้การดำเนินการประชุมดังกล่าวสร้างความสนใจให้ผ้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

          


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
สพป. เลย เขต 1 เดินหน้า จัดประชุม Videoconference ครบวงจร ลดปัญหาการนำครูออกจากห้องเรียน

โพสต์11 ต.ค. 2561 04:08โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2561 04:20 ]

                   


                    วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุม การ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยใช้ระบบการประชุม Videoconference ครบวงจร  ลดปัญหาการนำครูออกจากห้องเรียน  โดยมี ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการอ่าน และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาบรรณารักษ์/ผู้รับผิดชอบรักการอ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต จำนวน 154 โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ (OBEC Library) และการเข้าใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุด และโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา

โพสต์9 ต.ค. 2561 03:25โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ โดยในการดำเนินงาน มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานในครั้งนี้ว่าเป็นการมอบ รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับบุคคลที่ผ่านการอบรม และมีผลงานในการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า และการดํารงรักษาความดีอย่างเสมอต้น เสมอปลายอย่างต่อเนื่องในการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ประชาชนคนทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แบ่งเป็นดังนี้

๑. คนดีศรีเมืองเลย “ด้านความซื่อสัตย์สุจริต” จํานวน ๑๕ ราย ระดับดีมาก ได้รับโล่รางวัล ๑๑ ราย

ระดับดี ได้รับเกียรติบัตร ๔ ราย ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนดีศรีเมืองเลย “ด้านความซื่อสัตย์สุจริต” และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของ โรงเรียน มีผลงานในการบริหารงานด้านการเงินและพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ นักเรียนและทางราชการจะได้รับเป็นสําคัญ

๒. โล่รางวัลและเกียรติบัตร “ครคุณธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๔๐ ราย แยกเป็น

๒.๑ ระดับดีมาก ได้รับโล่รางวัล ๑๕ ราย

๒.๒ ระดับดีเด่นและระดับดี ได้รับเกียรติบัตร ๒๕ ราย

ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม และมีผลงานในการประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า และการดํารงรักษาความดีอย่างเสมอต้น เสมอปลายอย่างต่อเนื่องในการครองตน ครองคน และครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ประชาชนคนทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๓. เกียรติบัตรรางวัลให้บริการดีเด่น “เราทําดี ด้วยหัวใจ” จํานวน ๑๔ ราย สําหรับ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่มีผลต่อการประเมินการให้บริการแก่ผู้มารับ บริการ ตามแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการ ซึ่งมีความพึงพอใจระดับดีมาก (Excellent) อีกทั้งมีผลการประเมิน ๕ ส. ตามนโยบายของท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม ๓ ปีติดต่อกัน สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

๔. เกียรติบัตรรางวัลสําหรับคณะกรรมการที่ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมการการพิจารณา คัดเลือก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับโล่รางวัลดังกล่าว จํานวน ๒๔ ราย

>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ,สพม 23 (สกลนคร) ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์1 ต.ค. 2561 03:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 01:28 ]

วัน จันทร์ ที่ 1  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงใหม่เขต 6  เขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

และในเวลา 13.00 น.ให้การต้อนรับคณะศึกษาจาก สพม.23(สกลนคร) โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  คณะศึกษาดูงาน ทั้งสองคณะมุ่งเน้นในการมาศึกษา      ดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่      น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 พร้อมทั้งมีกรศึกษาดูงาน ระบบ AMSS/การใช้จ่ายอย่างเปิดเผย โดยใช้ระบบงานทาง AMSS / E-BUDGETING การบริหารจัดการงบประมาณ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โปร่งใสตรวจสอบได้ เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านการเงิน  นอกจากนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งสองเขตพื้นที่ กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในแต่ละกลุ่มงาน  มีความสะอาด สบายตา การดำเนินการตามนโยบายของ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ได้กำหนดนโยบายขึ้นมีความเป็นรูปธรรม  สร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ถ้ามีโอกาสจะกลับมาอีกครั้ง   >>ภาพเพิ่มเติม<<<


ข่าว โดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
ภาพโดย นางสาวนริศรา  แสงขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เดินหน้าและ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้"(22 กันยายน 2561)

โพสต์21 ก.ย. 2561 21:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 21:47 ]

    วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย  ตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยมี  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธาน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโดย  นายมงคล  คณะศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วัตถุประสงค์ของการดำเนินการครั้งนี้เพื่อ

 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

2 เพื่อเพิ่มพูนเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง

3 เพื่อให้ครูได้ฝึกทำและนำนวัตกรรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัด 154 คน กิจกรรมที่ดำเนินการเป็นคือ ฝึกปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทีมวิทยากรการบรรยายคือครูผู้สอนวิชาภาษาไทยที่เข้าโครงการหลักสูตรการการพัฒนาเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ระบบ TEPE  Online  จำนวน 9 คน

>>>ภาพเพิ่มเติม<<< 


ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีรับมอบและเปิดสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

โพสต์19 ก.ย. 2561 23:20โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2561 23:51 ]

วันพฤหัสบดี  ที่ 20  กันยายน  2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สังกัด  สพป.เลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี  ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เข้าร่วมในพิธีรับมอบดังกล่าวด้วย

นาย สุปชัย  วิริยะศรีสุวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ กล่าวว่า   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ    ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี   เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติทางโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซได้มีโครงการสร้างสนามเด็กเล่น ได้มีจุดเริ่มต้นจาก ว่าที่ ร้อยตรี สันติ  ศรีมงคล ,คุณวันดี วิรยศิริ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ            ได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์มาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

          โรงเรียนจึงได้จัดการประชุมคณะคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนการให้มีการประชาสัมพันธ์  ให้เกิดการสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากหลายภาคส่วนจนประสบผลสำเร็จ มีสนามเด็กเล่นที่สะอาดและสวยงาม  โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น  จำนวน  380,657 บาท >>>ภาพเพิ่มเติม<<<
 ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.ลพบุรี เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์18 ก.ย. 2561 04:15โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน อังคาร  ที่ 18  กันยายน  2561  เวลา 13.30 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ นำผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ลพบุรี  เขต 1 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1

โดยการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานในครั้งนี้   นายชนม์  พานิชชอบ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เปิดเผยว่ามุ่งเน้นในการมาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร   ในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน มีจิตบริการและจิตสาธารณะ  มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน ทำงานเป็นทีมรักความสามัคคีในหมู่คณะ  เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การมาศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ มีความประทับใจในเรื่องของ สำนักงานน่าดู  น่าอยู่      น่าทำงาน ของ สพป.เลย เขต  1 เป็นอย่างมากที่ได้จัดกิจกรรม 5 ส ขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆ ที่สร้างให้บุคลากร ในสำนักงานมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน ทำในแต่ละกลุ่มงาน  สะอาด สบายตา ตานนโยบายของกิจกรรม  5  ส ที่ ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กำหนดนโยบายขึ้นสร้างความรู้สึกดีแก่ผู้มาพบเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<


ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพปเลย เขต 1

มอบครั้งเดียว 4 หลัง สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 73 ,74, 75,76

โพสต์17 ก.ย. 2561 03:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


            เมื่อวันที่  16 กันยายน  2561   เวลา  17.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านน้ใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่  73,74,75,76   โดยหลังที่ 73  มอบให้แก่เด็กชาย  ภูวดล  ลัดครบุรี  หลังที่ 74  เด็กหญิง  รัชดาภรณ์  คนเกณฑ์ หลังที่ 75 เด็กหญิงทินมณี  แสงชัยวัน โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  และหลังที่ 76  มอบให้กับเด็กหญิงวราภรณ์  ป้องหล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  ภายในพิธีมี  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 99 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  76  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปัจจุบันการสร้างบ้านน้ำใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ถือว่าเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน  มีหน่วยงาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่องการสร้างบ้านน้ำใจ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก  >>>ภาพเพิ่มเติม <<<

               ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1    

การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์14 ก.ย. 2561 23:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 23:51 ]


วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ โดยมี  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการการฝึกอบรม  โดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง     รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑

นางสมัย  ปริบาล  ศึกษานิเทศก์  สพป.เลย เขต ๑  ผู้รับผิดชอบโครงการ  กล่าวว่าการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ในวันนี้เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กช่วงอายุ ๓ -๖  ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

        ตนเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อ  ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนางานการของเด็กนักเรียนในวัยนี้ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และสามารถนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ดี เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย  มีความรู้ความสามารถ  ในการผลิตสื่อและนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการอบรมได้เชิญวิทยากรจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ ที่เป็นที่ยอมรับและประสบผลคือ

    ๑ ครูรัตนาพร  โพธิ์กลาง  ๒  ครูกชพร  กำเนิด  ๓  ครูวรารัตน์  กุลวงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ๔ ครูอัญญานี  สุขผุย จากโรงเรียนบ้านเชียงคาน ”วิจิตรวิทยา” ๕ ครูศิราวัลย์  ชุนุชิต จากโรงเรียนอนุบาลเลย ๖ ครูลลิดา ผุยมาตย์ จากโรงเรียนบ้านก้างปลา  และครูสุจิตรา  ฝั้นสีดา  จากโรงเรียนบ้านน้ำพร >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

าพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑

การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง" สพป.เลย เขต 1

โพสต์10 ก.ย. 2561 03:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 03:14 ]

  


           วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน  2561  เวลา 09.00 น. นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรม การอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการและลูกจ้าง  สพป.เลย เขต 1  โดยมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดจัดอบรม “เสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” โดยมีนายพงศกร  ทองโชติ  และนางสาวฎามณี  ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวน  จากสำนักงาน  ป.ป.ช จังหวัดเลย เป็นวิทยากรในการบรรยายในการอบรม ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 74 คน

 การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่วนกิจกรรมที่ คือการศึกษาดูงานเขตสุจริต การอบรมวันนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาการปรับฐานความคิด บุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และการร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์      “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” มีความมุ่งหมายที่จะให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ปรับฐานความคิดให้มีความตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ 5 ประการของเขตสุจริต อย่างยั่งยืน โดยในช่วงเวลาสุดท้ายของการอบรม นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้กล่าวขอบคุณทีมวิทยากรพร้อมทั้ง กล่าวปิดการอบรมการอบรมเสริมสร้างความรับรู้ เรื่อง “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของข้าราชการลูกจ้าง สพป.เลย เขต 1 ในครั้งนี้ >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

ภาพโดย นางสาวนริศรา  แสงขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           นางสาวพลอยไพลิน  ศรีบุรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1-10 of 463