การประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การสร้างคลังข้อสอบ และข้อสอบมาตรฐาน)

โพสต์30 มิ.ย. 2564 00:56โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน  2564 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (การสร้างคลังข้อสอบ และข้อสอบมาตรฐาน)" กล่าวรายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การสร้างคลังข้อสอบ และข้อสอบมาตรฐาน)  นี้ ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 74
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานบริการครูผู้สอน และส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนใช้เครื่องมือมาตรฐานในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์25 มิ.ย. 2564 00:42โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วัน ศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 . นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (นายสุภชัย ศรีสอาด) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี  อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลในครั้งนี้ มีนายประวิทย์  น้อยบัวทอง (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย) นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ร่วมเป็นกรรมการในการประเมิน

          นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตอำเภอนาด้วงและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้ด้วย

                                                                                                                ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์21 ม.ค. 2564 00:03โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 00:13 ]


วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในการประชุมครั้งนี้  เป็นการประชุม  ผ่านช่องทาง video conference  และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YOUTOBE  ไปยังกลุ่มคุณภาพการศึกษา ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19  จึงมีการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวขึ้น 
 ก่อนการประชุมนายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้กำชับในเรื่องของการเฝ้าระวังในการป้องกันของโรค ไวรัสโคโรนา  หรือ COVID 19 ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสังกัด จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ >>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต 1


การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์27 ธ.ค. 2563 23:48โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันจันทร์ ที่  28  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ก่อนเข้าสู่การประชุม มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จากนางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จากนั้น เข้าสู่วาระการประชุม ตามลำดับ โดยในการประชุมครั้งนี้       เป็นการประชุม  ผ่านช่องทาง video conference  ไปยังกลุ่มคุณภาพการศึกษา ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19  จึงมีการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวขึ้น >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


 ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต  1

ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมประชุมพร้อมบรรยาย การประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน ปีการศึกษา 2563

โพสต์21 ธ.ค. 2563 19:26โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วัน อังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา” อ.เชียงคาน  นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมกลุ่มคุณภาพการศึกษากลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน พร้อมบรรยายพิเศษ ก่อนมอบนโยบายการประชุม  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 ได้แนะแนวทางการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการป้องกัน  และเฝ้าระวัง เชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID 19) ที่กำลังลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ให้รัดกุมเนื่องจากสภาพอากาศ    ในปัจจุบันเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว ทำให้ให้เชื้อสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้นมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษา โดยเสนอนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สู่วิถีคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำสู่การปฏิบัติ ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น คะแนน     O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น   พร้อมเสนอ อัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 )     และนโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี ให้สามารถดำเนินการใน ระยะเวลา 1 ปี  โดยใช้รูปแบบ 3 P1 S ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต  1

 

 

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

โพสต์4 ธ.ค. 2563 20:29โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2563 20:38 ]

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓   นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ นายพิฑูรย์ อุตอ่าง รอง ผอ.สพป.เลย  เขต  ๑ นำบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยมีกิจกรรมดังนี้  พิธีทําบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จํานวน ๘๙ รูป   ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย เริ่มพิธีเวลา ๐๗.๐๐ น. , พิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม  ณ ศาลาประชาคมอําเภอเมืองเลย ที่ว่าการอําเภอเมืองเลย เริ่มพิธีเวลา ๐๘.๓๐ น.ทั้งนี้ภายในงาน  มีนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว >>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักระชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต  ๑

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์

โพสต์28 พ.ย. 2563 20:08โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2563 20:10 ]


วันที่ 29 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อ. ปากชม จ.เลย     นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเสนออัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี  >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ “สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”

โพสต์7 ต.ค. 2563 01:17โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1,นายอนุกูล  ศรีสมบัติ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย  เขต 1 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว  สพฐ “สพฐ  วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”โดยมีนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเด็นนโยบาย  ทิศทางการขับเคลื่อนในรูปแบบ  สพฐ.วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ  และเรื่องความปลอดภัยของโรงเรียน  จากนั้นเวลา  09.00 น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  ได้เป็นประธานการประชุม  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ  2564  ของเขตพื้นที่ต่อไป   


ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


วันพระราชทานธงชาติไทย

โพสต์27 ก.ย. 2563 21:34โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2563 00:02 ]

     วันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๐๐  น. นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต ๑ นำคณะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้าร่วมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ  บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยพร้อมเพรียงกัน  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกๆ ปี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.ตาก เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.เลย เขต 1

โพสต์17 ก.ย. 2563 01:27โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพฤหัสบดี  ที่ 17 กันยายน 2563 น เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1

        โดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นำโดย นายภิรมย์  นิช่างทอง รอง ผอ สพป.ตาก  เขต 1 ได้นำคณะศึกษาดูงาน  ศึกษาในเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบและวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ผู้เข้าศึกษาดูงานประกอบด้วย  ผู้บริหารกการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 40  คน >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

 


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 570