สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดกิจกรรม kM  องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมในวันนี้  มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมให้ความรู้  โดยในวันนี้เป็นการให้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเขตพื้นที่  เกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารหลักฐาน  เพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA  เขตสุจริตพร้อมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการตอบแบบสอบถามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแนะนำบุคลากรที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์      จำนวน  4  ราย  ได้แก่

  1.นางสมัย  ปริบาล

  2.นางพรนิภา  จำปานิล

  3.นางวารุณี  ทีนา

  4.นายสุวิจักขณ์  ขัยมงคล


ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต ๑ ร่วมงานเว้าจาพาข้าวงาย

โพสต์16 ก.ค. 2561 21:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วัน อังคาร  ที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วม ในงาน เว้าจาพาข้าวงาย  ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑  ณ  ห้อง  ประชุมยอดภูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  โดย  ภายในงาน มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน     ในงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดย  ดร.สุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดเลย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<ภาพข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑  

สพป.เลย เขต 1“เปิดบ้านคุณธรรม”ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์16 ก.ค. 2561 02:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 พร้อมบรรยายพิเศษในงาน

ภายในงานดังกล่าว  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์  ของการดำเนินการว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ้น 

วัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best  Practice) โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างได้ 2.เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน  เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื่น ๆ ได้ 3. เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำเสนอโรงเรียนดี 5 วิถี 4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตตรวจราชการที่ 10 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดบ้านคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน นำเสนอกิจกรรม Best Practice  ดังนี้

1. กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางยุวสถิรคุณ 2 ระดับ ได้แก่  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2. กิจรรม 10,000   คุรุชน คนคุณธรรม  ผู้บริหาร  ครู

3. กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ผู้บริหาร  ครู

4. นวัตกรรมสร้างความเข้มแข้.ให้กับโรงเรียน ด้านการบราหรจัดการ

5. กิจกรรมโรงเรียนดี  5 วิถี

 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งนี้ได้แก่  ผู้บริหาร ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์  จำนวน  200 คน  ในการดำเนินการครั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินงาน  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  คณะกรรมการการตัดสินได้แก่  รอง ผอ.สพป.ลย. 1  ศึกษานิเทศก์  ครู  และผู้บริหารโรงเรียน 

ดร.  รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เปิดเผยว่า  โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการที่ดำเนินการตามรอย พระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  พระราชทานหลัก 3 ประการ เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า  1)ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  2)ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่ 3) ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนี้ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน คือ

 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3.มีงานทำ-มีอาชีพ  4.เป็นพลเมืองดี

จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการโครงงานคุณธรรม ซึ่งมีหัวใจสำคัญในการพัฒนาคือ การแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายที่ตนได้กำหนดไว้คือ  การให้นักเรียนได้เติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีความรู้ รู้ในการดำรงชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความปกติสุขนั่นเอง >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โพสต์14 ก.ค. 2561 23:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2561 23:55 ]


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่  ๑๐  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พร้อมทั้งเป็นพิธีกรบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชครูผู้เข้าประชุม

นายสายรุ่ง  ปลั่งกล่าว เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การน้อมนำพระราโชบายของรัฐกาลที่ ๑๐  สู่การศึกษา นั้น  จะต้องปลูกฝั่งให้เกิดแก่เยาวชน  ๔  ด้าน ได้แก่ ๑.ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒.มีพื้นฐานชีวิต  อุปนิสัย  ที่มั่นคง  เข้มแข็งมีคุณธรรม ๓.มีอาชีพ  มีงานทำ  และ ๔.การเป็นพลเมืองที่ดี โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะพยายามบ่มเพาะนิสัยให้เกิดแก่นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้รับทราบนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญในการเรื่องดังกล่าว จึงได้โน้มนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดการประชุมในครั้งนี้ให้เกิดขึ้น

นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการขับเคลื่อนการนำนโยบายและพระบรมราโชบายนำสู่การปฏิบัติในครั้งนี้  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมว่า จากการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐  สู่สถานศึกษา เนื่องจากตระหนักถึงความจำเป็นว่าการศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านในยุคปฏิรูป  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชบายไว้มากมาย  รัฐบาลยังคงน้อมนำมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องกอปรกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๑๐  ทรงให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรมาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือ  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้เกิดความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบ  และเป็นการร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ วิทยากรในการบรรยายได้แก่ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ,สังกัด  ตชด. สังกัดเอกชน สังกัดพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน  ทั้งสิ้น ๑๘๓ คน  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

ภาพโดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑, นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต ๑

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป เลย เขต ๑

การประชุมเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต ฯ

โพสต์13 ก.ค. 2561 03:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2561 03:41 ]

วันศุกร์  ที่ 13  กรกฎาคม  2561  เวลา  08.30 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ      (พลโท โกศล  ประทุมชาติ) เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและการทุจริต     ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมกันนี้มี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้การจัดการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  โรงแรมเลยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดเลย  

สืบเนื่องจากการเดินทางมาปฏิบัติราชการโดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลโท โกศล  ประทุมชาติ) เพื่อรับทราบปัญหาการร้องเรียนและการตรวจเยี่ยม  สำนักงานสถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่  8 -  14  กรกฎาคม  2561 จึงได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น

            นายรอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง, นายวิรัตน์  พุทธทองศรี,นายวีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าในการประชุมดังกล่าวพร้อมรับฟังนโยบาย รับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต  โดยมีการรายงานการดำเนินการในด้านต่างๆ แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรี  เพื่อเสนอรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

   >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2561 ประจำปี 2561 จังหวัดเลย

โพสต์11 ก.ค. 2561 00:27โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันที่ 11 กรกฎาคม 61 เวลา 09.00 น.นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 โดยนำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดเลย ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า  พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย ทั้งนี้ภายในงานดังกล่าว นายยืนยง  ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นางปัทมา  สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย นาง ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรจริยคุณ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์10 ก.ค. 2561 01:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2561 04:30 ]


วันที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรจริยคุณ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ  ห้องประชุมอัสนี – วสันต์  โชติกุล  โรงเรียนเมืองเลย           

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า  การพัฒนาจริยคุณ การพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งกลุ่มคุณภาพหลักเมืองได้ดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับทราบโดยตลอด ว่ามีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการในหลายๆครั้ง  ก่อนที่จะดำเนินการจัดการอบรม ทำให้การอบรมดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายได้การดำเนินการอบรมครูเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียนได้  

นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  เปิดเผยว่า  การดำเนินการอบรมเน้นพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงาม  และนำสู่การปฏิบัติจริง  ให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  จากความสำคัญดังกล่าว ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงกำหนดจัดอบรมเพื่อขยายผล ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มคุณภาพ คือ เพื่อขยายผลการพัฒนาจริยคุณ ให้กับครู บุคลากร ทุกคนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  เพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรมตามแนวทาง มยส. เป็นตัวแทนกลุ่มคุณภาพในการประกวด ระดับเขตพื้นที่ และเป็นตัวแทนเข้าร่วม Symposium ระดับเขตตรวจราชการที่ 10  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง มยส.ในอีกทางหนึ่ง

          โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน  ใช้เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  1 วัน 

        มีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  คือผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และวิทยากรศูนย์โรงเรียน,โรงเรียนคุณธรรม

          นอกจากนี้  ภายในการจัดการประชุมดังกล่าว มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กล่าวให้ความรู้เพิ่มเติมถึงแนวทางการเบิก - จ่าย ในการเดินทางไปราชการ  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมอีกด้วย

        >>>ภาพเพิ่มเติม<<<  ภาพ/ข่าวโดย นาง ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 เข้มจัดอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โพสต์6 ก.ค. 2561 21:55โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2561 21:56 ]

 


              วันที่ 7  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

          สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง พบว่า  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2546  มีจุดดีหลายประการ เช่น เป็นเอกภาพ มีความยืดหยุ่น มีความเป็นสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย แต่ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นปัญหาหลายด้าน ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้  ปัญหาการประเมินพัฒนาการในสภาพจริง ปัญหาความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  รวมถึงปัญหาคุณภาพเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่มีผลการประเมินพัฒนาการในภาพรวมไม่เป็นไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

          นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผู้ควบคุมดูแล การดำเนินงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ขึ้น ซึ่งสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานนั้น  จำเป็นจะต้องมีการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 ลงสู่การปฏิบัติ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  จึงจัดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  คือ ให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  ครูสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธ 2560   และนำไปสู่การปฏิบัติ  และเป็นการเพิ่มพูนเทคนิคการจัดประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามมาตรฐานของหลักสูตร จึงได้สนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดการประชุมดังกล่าว

          นางสมัย  ปริบาล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ กล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการโดยนำครูเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนปฐมวัย  จำนวน  155  โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  รวม 155 คน  การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2 คือ ดร.  นันทนา  สาระกิจจานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทุกท่าน ,ครูศิราวัลย ชานุชิต ครูโรงเรียนอนุบาลเลย , คุณครูลลิดา ผุยมาตย์  ครูโรงเรียนบ้านก้างปลา และคุณครูธัญญา คำยิ่งเดชาภัทร  ครูโรงเรียนบ้านบุฮม ทีมวิทยากรในงานอบรมดังกล่าว โดยนางสมัย ปริบาลกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการอบรมครั้งนี้จะสามารถทำให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  และนำไปสู่การปฏิบัติได้  ภาพเพิ่มเติม  >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมสืบสานศาสตร์พระราชา

โพสต์2 ก.ค. 2561 03:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 วันที่ 2 กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้นเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระราชกระแสรับสั่ง  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสนองพระบรมราโชวาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง  พระราชทานหลัก 3 ประการ เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า  1)ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู  2)ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า  3)ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานนี้ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน คือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  มีงานทำ-มีอาชีพ เป็นพลเมืองดีกระทรวงจึงกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   มีกระบวนการขั้นตอนตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.)  5 ขั้นตอน คือ  1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ 2) การลงมือปฏิบัติ 3) การนิเทศติดตาม 4) การรายงานความก้าวหน้าและประเมินผล  5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือ การแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยผ่านกระบวนการโครงงานคุณธรรม  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงได้ส่งเสริมให้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้น

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้ควบคุมดูแลการดำเนินการตามโครงการกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารนำกระบวนการไปพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สู่การปฏิบัติ กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้  ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  จำนวน  160 คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นายไกรสร  พิมพ์ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม  อัสนี วสันต์  โรงเรียนเมืองเลย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ประชุมบุคลากร ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินการ

โพสต์28 มิ.ย. 2561 03:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 28  มิถุนายน  2561  เวลา  09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด  เพื่อมอบนโยบาย แนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงานต่างๆ อาทิ  การใช้งานระบบ AMSS++ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันอาเซียนศึกษา   การจัดสวัสดิการร้านค้า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกคนควรให้ความร่วมมือร่วมใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม  นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้รับฟังนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรโดยมอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน ทุกคนด้วย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณํชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 442