โรงเรียนบ้านอุมุง อ.เชียงคาน จ.เลย ขอขอบคุณ PSR  สุนทรียาและเพื่อน ครั้งที่1/2561
 ที่มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแ

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.เลย เขต 1

โพสต์โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วัน จันทร์  ที่  23 เมษายน  2561  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม การประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  การติดตามผลการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ การแลกเปลี่ยนแลกข้อคิดเห็น และแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษา  พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ต่อไป  ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะมีการประชุมทุก จันทร์ ที่ 2 และ ที่ 4 ของทุกเดือน


ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

สพป.เลย 1 จัดงานวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย

โพสต์10 เม.ย. 2561 23:51โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมที่ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในวันนี้  เริ่มพิธีเปิดงานประเพณีงานสงกรานต์ โดยนายบรรพต  ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดย ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ในพิธีมีการเปลี่ยนผ้า/พร้อมขอขมาพระพุทธรูปประสำนักงาน (พระพุทธบารมีศรีสุนทร) จากนั้นเป็นพิธี รดน้ำขอพร จากผู้อาวุโส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับบุคลากร ภายในสำนักงานให้มีความรักใคร่กลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งสร้างความผ่อนคลายจากการทำงาน >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)

โพสต์5 เม.ย. 2561 22:00โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1


วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา  08.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 , ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมประกอบรัฐพิธีและถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี เป็นการระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยพิธีการในวันนี้มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมยอดภู  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  >>>>ภาพเพิ่มเติม<<<

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่มีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง เช่น พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นต้น ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ

จนกระทั่ง ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า วันจักรี

อ้างอิงจาก

สำเนียง มณีกาญจน์ และ สมบัติ จำปาเงิน. หมายเหตุเมื่อกรุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2536

 ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1  (6  เมษายน 2561)

การประชุมปฏิบัติการ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ

โพสต์4 เม.ย. 2561 01:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการ  เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ไปสู่การปฏิบัติ ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ในพิธีมีดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการโดย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และ สพฐ. ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งประกาศ  เรื่อง  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นั้น

          เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงได้จัดการประชุม ดังกล่าวขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจ  เรื่องการปรับหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียน  การวัดประเมินผล ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ / ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 01:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความประสงค์การดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มสู่สถานศึกษา  ให้ครอบคลุมทุก สังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัดอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับมอบหมายให้ เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมทั้งระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถจัดการอบรมด้วยระบบทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงได้มีการจัดการอบรมหลักสูตร  ครูพี่เลี้ยง  ประจำศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตร การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1โดย แบ่ง การจัดอบรมดังนี้
ช่วงที่ 1 วันที่ 17-19 มีนาคม 2561
ช่วงที่ 2 วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2561
ช่วงที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2561 - 2  เมษายน 2561
ช่วงที่ 4 วันที่ 7 - 9 เมษายน  2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ภาพ/ข่าว  โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1(3 เมษายน 2561)

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 66,67

โพสต์30 มี.ค. 2561 01:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 01:36 ]

         วัน  ศุกร์ ที่  30  มีนาคม  2561  เวลา 09.09 น.  สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 66,67โดยมี  นายพยุงศักดิ์  พลลุน  นายอำเภอนาด้วง   เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  66  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  67  โดยบ้านน้ำใจนักเรียน สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 66  มอบให้แก่เด็กหญิงสิริพร  จันเกลี้ยง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  บ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 67 มอบให้กับเด็กหญิงวนิดา  บุตตะโยธี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  ภายในงานมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1


สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 65

โพสต์28 มี.ค. 2561 02:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 65

         วัน  พุธ ที่  28  มีนาคม  2561  เวลา 09.09 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  65   มอบให้แก่ เด็กหญิงปาลิตา  แสนมณี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านขอนแก่น   อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

 

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  52  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ทั้งนี้  ในการสร้างบ้านน้ำใจ หลังที่ 65  มีนางศิริภรณ์  เยาวพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น  เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ในการสร้างบ้านนักเรียน นางศิริภรณ์  เยาวพันธ์  เปิดเผยเป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน เป็นบ้านที่มี สภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย โดยมีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน พร้อมทั้งความ ร่วมแรงร่วมใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และผู้มี อุปการคุณ บ้านหลังนี้จึงสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 


 

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

โพสต์27 มี.ค. 2561 00:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมุงกุฎไทย  และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยผู้ได้รับการพิจารณาแยกเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก จำนวน 36  ราย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย จำนวน 23  ราย และเหรียญจักพรรรดิมาลา  จำนวน 67  ราย  >>>รูปภาพเพิ่มเติม<<<

 


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 63,64

โพสต์23 มี.ค. 2561 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันศุกร์  ที่  23  มีนาคม  2561  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ร่วมพิธีมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 63,64 โดยบ้านหลังที่ 63 มอบให้แก่เด็กชายอภิชาต  มันอาสา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาโคก  จังหวัดเลย บ้านหลังที่ 64  มอบให้แก่เด็กหญิง เขมิกา  อินนุซิต              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านน้ำภู โดยมีนายบรรพต  ยาฟอง เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการโดย ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมกันนี้มี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนและมอบแล้ว จำนวน  64  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี >>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดเปิดศูนย์ศาสตร์พระราชา

โพสต์22 มี.ค. 2561 01:52โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 22  มีนาคม  2561 เวลา 10.39 น ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการเปิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา โดยมี นายสุริยา  หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้การเปิดศูนย์การเรียนรู้หลักด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นการเปิดศูนย์วิชาการเพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนและแนะแนวนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้กำหนดปณิธานในการจัดการศึกษาร่วมกันคือ   นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ซึ่งการสืบสานศาสตร์พระราชา โดย เฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของรัชกาลที่ 9 ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจึงนับว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง             นายสุริยา  หงส์เวียง เปิดเผยว่า  โรงเรียนได้ทำการพัฒนาฐานการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาศาสตร์พระราชาอย่างจริงจังเพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้นักเรียนในสังกัดเกิดองค์ความรู้และเป็นการปลูกฝั่งให้นักเรียนนำเอาศาสตร์ดังกล่าวไปดำเนินในชีวิตประจำวันต่อไปได้ จึงผลักดันให้เกิดศูนย์ศาสตร์พระราชาดังกล่าว                                                             

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 416