สพป.เลย เขต 1 จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์15 ส.ค. 2562 02:26โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2562 02:37 ]

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต เป็นประธานในกิจกรรม Km การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยกิจกรรมในวันนี้มีกิจกรรมในการอวยพรวันคล้ายวันเกิดพร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรที่เกิดในเดือนสิงหาคม 2562 กิจกรรม Km ในวันนี้มีการฝึกปฏิบัติการสร้างแบบฟอร์มหนังสือราชการที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ. ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานสารบรรณได้เพิ่มมากยิ่ง  ขึ้นโดยวิทยากร  ที่ให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นางวรกัรญา  คำสิงห์นอก เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงานสังกัด สพป.เลย เขต 1


 >>>ภาพเพิ่มเติม<<<  

ภาพ/ข่าว  โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒

โพสต์11 ส.ค. 2562 21:39โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสายรุ่ง   ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมเนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๖.๓๐ น. และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต ๑

สพป.เลย เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทํา Web Site โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online

โพสต์6 ส.ค. 2562 02:19โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่  สิงหาคม  2562 เวลา 09.00. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการจัดทํา Web Site โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน OIT Online โครงการบูรณาการต่อต้าน ทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) รุ่นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยในพิธี มีนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

นายยืนยง ปาลี กล่าวว่าการทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค สําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติรูปแบบการทุจริตในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง จากนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสํานึก ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เลย เขต 1 จึงเล็งเห็นความสําคัญและได้จัดทําโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) โดย ดําเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทํา Web Site โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมิน OIT โครงการบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ขึ้นโดยการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 71 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ เพื่อจัดทํา Web Site โรงเรียน ในการรองรับการประเมิน OIT Online การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมี Web Site ในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ประสานงานราชการและเพื่อ ตอบสนองต่อนโยบายด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบได้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

โพสต์26 ก.ค. 2562 22:46โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ที่เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา ตําบล

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคําสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยในการเปลี่ยนแปลงของสาระวิทยาศาสตร์ ได้มี การบรรจุสาระเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาเป็นสาระที่ 4 และมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสําคัญ 2 ส่วน คือ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคํานวณ (Computing Science) นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ตระหนัก การแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยากรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้ง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนําความรู้ไปจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเอง


จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณ (Computing Science) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง2560) และเพื่อให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเทคนิควิธีการสอนวิทยาการคํานวณ เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพกับนักเรียนของตนเองได้ทั้งนี้มี จำนวนผู้เข้าประชุม  จำนวน120  คน >>ภาพเพิ่มเติม<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ

งานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

โพสต์26 ก.ค. 2562 00:47โดยนางณัชชา ทีนา


    วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองเลย  ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน โดยนายประวิทย์  น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์  ของการจัดงาน

    วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ  เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดําเนินไป เป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ทรงเปิดการ อภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คําไทยทรงดําเนินการอภิปรายและทรงสรุปการ อภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความ ห่วงใยในภาษาไทย  

    การจัดงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเมืองเลย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย จํานวน 5 รายการ ได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมแต่งคําขวัญ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดซึ่งจัดขึ้นเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีจํานวน 5 กิจกรรม คือกิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมบรรณานิทัศน์ กิจกรรมแนะนําหนังสือกิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือนําเสนอทางโทรทัศน์วงจรปิดกิจกรรมบันทึกประจำวันตามรอยเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน กิจกรรมระบายสี  ตามรอยพระราชนิพนธ์ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม >>>CLICK<<<


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์23 ก.ค. 2562 02:33โดยนางณัชชา ทีนา
วันที่ 23  กรกฎาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เวลา 09.00 น.นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถ บพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้คัดเลือกเด็กนักเรียน ในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน 300 คน และครูเข้าร่วมโครงการเป็นครูต้นแบบครูแม่ไก่จํานวน 31 คน เพื่อนําความรู้ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน พร้อมกันนี้ภายในงาน นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้รายงานจํานวนผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย อยู่ในลําดับที่ 9 ของโลก โดยรถจักรยานยนต์ยังครอง แชมป์สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก สํานักงานขนส่งจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็ก  เยาวชน และผู้ใหญ่แล้ว จะสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ จึงได้ร่วมกัน จัดการอบรมในครั้งนี้  มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตความรับผิดชอบของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 จํานวน 300 คน ใช้เวลาในการ อบรม จํานวน 1 วัน และในเวลา  11.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบการขับขี่ปลอดภัยโดยการใช้รถจักรยานสองล้อในท้องถนนอีกด้วย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


                                                                                                     ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

โครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์19 ก.ค. 2562 01:04โดยนางณัชชา ทีนา

    วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน ดําเนินงานกิจกรรมโครงการ ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

กิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้บุคลากรนักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดําริ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้รับจัดสรรต้นไม้ จากสถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดเลย จํานวนทั้งสิ้น  500 ต้น ประกอบด้วยต้นมะค่า 300 ต้น ต้นสัก 200 ต้น กําหนดพื้นที่ปลูกโรงเรียนในสังกัด จํานวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ จํานวน 300 ต้น  2.โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ จํานวน 100 ต้น 3. โรงเรียนบ้านนาโป่ง จํานวน 100 ต้นโดยใช้สถานที่จัดพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


 ภาพโดย นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

 ข่าวโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC

โพสต์10 ก.ค. 2562 01:26โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนําผล O-NET ไปใช้ ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC โดยพิธีเปิดงานในวันนี้ มีนางอมรา  จำรูญศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวว่า ดําเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับครู วิชาการโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่ม ๑๐ % ล่าง และครู แกนนํา ๔ กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มคุณภาพการศึกษา จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยการนําผล O-NET ไปใช้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ PLC ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนนําข้อมูลและสารสนเทศของผลสอบ O-NET ไปใช้ ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเครือข่ายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ในระดับกลุ่ม คุณภาพการศึกษา กํากับ และติดตามการดําเนินการจัดกิจกรรมยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ในการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาโดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูวิชาการโรงเรียนที่มีผลสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ำ (๑๐ % ล่าง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๑๔ โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๕ โรงเรียน รวม ๑๙ คน ครูแกนนํา กลุ่มคุณภาพการศึกษาละ ๔ คน ได้แก่ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จํานวน ๕๒ คน รวม ๗๑ คน การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครูผู้สอนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ที่มีความรู้ความสามารถด้นการวัดและประเมินผล ตลอดจนการนําผล O-NET ไปใช้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนสูงขึ้น จํานวน ๑๒ คน >>> (ภาพเพิ่มเติม) <<<

                                                                        ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต ๑


วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน

โพสต์21 มิ.ย. 2562 02:16โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม


การประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:44โดยนางณัชชา ทีนา

  วันที่  17 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ / ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference   โดยมีการถ่ายทอดการประชุมโดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  เป็นศูนย์กลางแม่ข่ายในการถ่ายทอดการประชุมสัญจรในครั้งนี้


ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต 1 มีการมอบนโยบาย  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน ,การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>ภาพเพิ่มเติม<<< 

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1          

 

1-10 of 501