การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์24 มี.ค. 2563 00:50โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 24  มีนาคม  2563  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2563  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    มีการแพร่ระบาด ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด           ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประชุมผ่านระบบ videoconference ไปยังศูนย์เครือข่าย  13 กลุ่ม

การประชุมในวันนี้  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และการพึงระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ / ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักปประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 ปฏิบัติการเข้ม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์23 มี.ค. 2563 21:57โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2563 00:29 ]ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   ที่มีการแพร่ระบาด ในหลายพื้นที่ทั้งในต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทย สพป.เลย เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  จึงได้กําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลาปฏิบัติงาน สําหรับผู้เข้ามาติดต่อราชการ ต้องลงทะเบียนโดยการเขียนชื่อ - สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง

2. จัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทางเข้า - ออกของ สํานักงาน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ทุกคน ทุกครั้งที่เข้า-ออกสํานักงาน หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้กลับบ้านเพื่อเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตนตาม แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3. ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม โดยใช้ระบบ AMSS ++ และให้ใช้ระบบ Work From Home ผ่านระบบ Video Conference เปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถ ติดต่อได้ตลอดเวลา และจัดบุคลากรหมุนเวียนสลับวันทํางานตามความเหมาะสม ยกเว้นผู้อํานวยการเขตพื้นที่ การศึกษา รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมทั้งแม่บ้าน นักการภารโรง รปภ.ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

4. ให้กลุ่มอํานวยการประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณภาพตามอาคารสํานักงานทุก 30 วัน

5. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุม สํานักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ

6. การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

7. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สัปดาห์ละครั้ง และให้บุคลากรทุกคนทํากิจกรรม 5 ส บริเวณที่รับผิดชอบ

          ทั้งนี้จากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา สพป.เลย เขต 1 ได้รับคำ ชื่นชมในการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษา และตามนโยบายที่รัฐบาลได้จัดให้ดำเนินการได้โดยเคร่งครัด  และสร้างความพึงพอใจ อุ่นใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่มาปฏิบัติงาน   และเข้ามาติดต่อราชการเป็นอย่างยิ่ง

  >>ภาพเพิ่มเติม<<


 ภาพ/ ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 104 โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โพสต์28 ก.พ. 2563 01:26โดยนางณัชชา ทีนา


วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.39 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 104  มอบให้กับเด็กหญิงปาณิตา  แสงขาว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย อ.เมืองเลย จังหวัดเลย  ภายในงานมีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน           

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.  สพป.เลย เขต 1 กล่าวถึงโครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน     จำนวน 15,206  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

         ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

พิธีส่งมอบบ้านนักเรียน โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 103 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

โพสต์25 ก.พ. 2563 00:02โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 103  มอบให้กับเด็กหญิง  เกวลิน  ซ้อนวันดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด  อ.เมืองเลย จ.เลย  ภายในงานมีผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน           

นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.  สพป.เลย เขต 1 กล่าวถึงโครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน     จำนวน 8,140  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<ภาพโดยนางประไพวรรณ  ออมกลิ่น  / ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

โพสต์23 ก.พ. 2563 20:57โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีมอบโล่ เกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้กับโรงเรียนเมืองเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นสถานศึกษที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  IQA  AWARD และการมอบเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประกวดผลงาน  นวัตกรรม  รูปแบบบริหารสถานศึกษา  (One  Director  One Model : ODOM รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  (One Person  One Product:OPOP ประจำปีการศึกษา  2562 นอกจากนี้มีการมอบของที่ระลึกจากนายอำเภอเมืองเลย ในการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย  ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะทำงานในการจัดทำขบวนรถแห่  ซึ่งมีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการไปร่วมดำเนินการ

 จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<< ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบอีกแล้วบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 102 โรงเรียนบ้านอุมุง

โพสต์21 ก.พ. 2563 01:28โดยนางณัชชา ทีนา


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกันในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  มีนายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โดย   นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน    อุมุงก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายรายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 14,975  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

นางสาวสุริณี  วัฒนศรีทานัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมุง  กล่าวว่า การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจให้เด็กชายพศิน  โพธิ์ดี ซึ่งเป็นนักเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 2 นั้น  สืบเนื่องมาจากได้รับนโยบายจาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ในการสร้างบ้านน้ำใจให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้  ตน คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนได้ประชุมพิจาณาแล้วว่าเด็กชายรายดังกล่าวเป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ เนื่องจากบ้านที่พักพิงอาศัยเป็นบ้านที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย  อยู่อย่างยากลำบาก พ่อและแม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป      มีรายได้ไม่พอที่จะจุนเจือครอบครัว  จึงพิจารณามอบบ้านให้กับ เด็กชายพศินดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

101 แล้ว บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 101 โรงเรียนบ้านปางคอม

โพสต์19 ก.พ. 2563 01:37โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2563 19:10 ]


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  มีสิบเอกเชษฐา  ขาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย   นางสาวชฎาพร  ยืนยงกิตติชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอม

        ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กชาย  รายดังกล่าว  เป็นเงิน  จำนวน 13,200  บาทการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

เด็กชายเก้าจิรายุ  ศรีคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้รับมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่า บ้านที่พักพิงอาศัยเป็นบ้านที่ไม่มีความมั่นคงปลอดภัย  อยู่อย่างยากลำบาก พ่อและแม่แยกทางกันตนและน้องอาศัยอยู่กับพ่อ พ่อมีอาชีพทำไร่ทำสวน รับจ้างทั่วไป  รายได้ไม่พอแม้แต่จะจุนเจือครอบครัว  การจะสร้างบ้านจึงเป็นเรื่องยากลำบาก เมื่อได้รับโอกาสในการสร้างบ้านน้ำใจ  จากผู้ใหญ่ใจดี  ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านพักเป็นของตนเอง  ซึ่งเป็นบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัย  และขอสัญญาว่าตนจะตั้งใจเรียน พร้อมทั้งเป็นบุตรที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

100 หลังแล้ว>> บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 100 โรงเรียนบ้านกำพี้

โพสต์18 ก.พ. 2563 01:15โดยนางณัชชา ทีนา   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 01:20 ]วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม       ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ      มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ     

        นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.  สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1   เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มอบให้กับเด็กหญิงสายธาร  โสภารัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกำพี้  อำเภอเมือง จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน     จำนวน 14,730  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

เด็กหญิงสายธาร  โสภารัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รับมอบบ้านน้ำใจ สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่า ตนเองไม่มีบ้านเป็นของตัวเองและครอบครัว  ได้อาศัยบ้านป้าเป็นที่พักพิง  การได้รับโอกาสในการมอบบ้านในครั้งนี้ ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านพักเป็นของตนเอง  ซึ่งเป็นบ้านที่มีความมั่นคงปลอดภัย  และขอสัญญาว่าตนจะตั้งใจเรียน พร้อมทั้งเป็นบุตรที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป >>>CLICK<<<

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านอีกแล้ว>> บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 99โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม

โพสต์14 ก.พ. 2563 00:52โดยนางณัชชา ทีนา

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม           ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียน  เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ทั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน  เข้าร่วมในพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ      มีสิบเอกเชษฐา ขาวประเสริฐ  นายอำเภอปากชม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการโดย  นายสมบัติ  ยศปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากชม      

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มอบให้กับเด็กหญิงสุวารี  ศรีทรัพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ตำบลปากชม  อำเภอปากชม จังหวัดเลย    ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1 มีผู้สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงรายดังกล่าว  เป็นเงิน จำนวน 14,348  บาท

การสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนอันได้แก่  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา  จึงทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จไปได้ด้วยดี

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


การติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RT ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์13 ก.พ. 2563 00:26โดยนางณัชชา ทีนา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 , นายยืนยง ปาลี , นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ออกพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  ในการติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะกรรมการผู้ดำเนินการสอบ  และนักเรียนที่เข้าสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RT ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

1-10 of 536