๑ สพป.เลย เขต ๑ ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริต พร้อมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

โพสต์22 มิ.ย. 2561 00:19โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้าง ระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการทีดี และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อสาธารณชน ระหว่าง คณะรอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑ , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน กับ นายรอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ในการดำเนินการดังกล่าว  นายรอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.๑ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑


ภาพข่าว โดย  ณัชชา ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments