๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

โพสต์22 ต.ค. 2562 20:41โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 22 ต.ค. 2562 23:15 ]

     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายยืนยง  ปาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ นำผู้อำนวยการกลุ่ม  บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลยตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  พิธีเริ่มในเวลา ๐๘.๓๐ น  พิธีในครั้งนี้มี  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

     วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Day) ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” มีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”>>>ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1


Comments