สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 59,60,61

โพสต์20 มี.ค. 2561 01:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 04:55 ]

         วัน  อังคาร ที่ 20  มีนาคม  2561  เวลา 09.09 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  59,60   และบ้านหลังที่ 61    มีนายอำเภอนาด้วงเป็นประธานในพิธี โดยการมอบบ้านน้ำใจ สพป. เลย เขต 1  หลังที่ 59 มอบให้แก่ เด็กหญิงจีรภา  มุ่งกั้นกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,หลังที่ 60 มอบให้แก่ เด็กหญิงอาภัสรา นุสิทธิ์รัมย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และหลังที่ 61 มอบให้แก่เด็กหญิง อารียา จันทนา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยนักเรียนที่ได้รับมอบบ้านทั้งหมดเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตาด  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

          ทั้งนี้การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้   แต่ในปัจจุบัน กำลังศรัทธา ในการสร้างบ้านน้ำใจให้นักเรียน มีเพิ่มมากขึ้น  ผอ.สพป.เลย เขต 1 จึงขยายจำนวนหลังการสร้างบ้านเพิ่มมากขึ้นเป็น 99 หลัง สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนและมอบแล้ว จำนวน  61  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          ทั้งนี้  ในการสร้างบ้านน้ำใจ หลังที่ 59,60 และ 61 มีนายไพรัตน์  ปรุงพานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด  เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้การดำเนินการสร้างบ้านทั้ง 3  หลัง ดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ นายไพรัตน์  ปรุงพานิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด  เปิดเผยว่าการสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนทั้ง  3 ราย เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย โดยมีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชน ในการสร้างบ้านนักเรียน โดยการดำเนินการสร้างบ้านนักเรียนได้รับความรับมือ ร่วมแรงร่วมใจจาก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  และผู้มี  อุปการะคุณ บ้านหลังนี้จึงสร้างสำเร็จขึ้นมาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว >>>> ภาพเพิ่มเติม<<<<


ภาพ/ข่าว  โดยณััชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 

Comments