หลังที่ 72 (บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1)

โพสต์5 ก.ย. 2561 03:24โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

เมื่อวันที่  4  กันยายน 2561 เวลา 10.09 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 72  มอบให้แก่ เด็กชาย  นิธิ จรรยา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  ที่  5  โรงเรียนบ้านปากหมาก  อำเภอเมืองเลย  จังหวัด.เลย  ในงานมี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ พร้อมกันนี้  มี นายยืนยง  ปาลี  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 72  เป็นโครงการต่อเนื่อง  ที่ดำเนินการเรื่อยมา  โดยการนำของ  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้ริเริ่มโครงการ  และดำเนินการมาจน  ถึง  ปัจจุบัน  โครงการบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะ ที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  72  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

 ภาพโดย นายบรรจงศักดิ์  ทองไชยะ   เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

Comments