การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์16 ม.ค. 2563 00:45โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2563 00:58 ]

วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานการจัดงานวันครู  ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ในวันนี้  ซึ่งนับเป็นครั้งที่ ๖๔ โดยคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา ได้กำหนดการจัดงานออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลางจัดที่หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค คณะกรรมการจัดงานวันครู เป็นผู้กำหนดจัดงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  ซึ่งปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑พร้อมด้วยสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ร่วมกันจัดขึ้น มีสมาชิกคุรุสภาสังกัดจังหวัดเลยเข้าร่วมงานประมาณ๘๐๐ คน ส่วนการจัดงานในระดับอำเภอได้มอบหมายให้กลุ่มคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอร่วมกันจัดขึ้นครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

                ๑. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

                ๒. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู

                ๓. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม

กิจกรรมสำคัญในการจัดงานวันครูปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมสวดฉันท์

พิธีการทางศาสนา พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครู

ที่ได้รับรางวัลระดับต่าง ๆ และกิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี สร้างความรักสามัคคี ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้าที่ เป็นแบบอย่างในการดำรงตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมดังคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๔ ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ภาพเพิ่มเติม>>1<<  >>(2)>>(3)

ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์

ภาพโดย นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Comments