การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษา ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)”

โพสต์20 มี.ค. 2562 21:51โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลเลย ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ประธานในพิธีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษา ตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) โดยมี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม

โรงเรียนอนุบาลเลยเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัด ได้รับนโยบายจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้จัดกิจกรรมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย สร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัด และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลองและพัฒนางานวิชาการด้านการศึกษา ในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ คือ


เพื่อสร้างเครือข่ายการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย ,พัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดเลย เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการมีผู้เข้าอบรมครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 องค์การบริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเลย และสํานักงานส่งเสริมการศึกษา เอกชนในจังหวัดเลย จํานวน 130 คนระยะเวลาในการอบรม 1 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการศึกษาปฐมวัย คือ ดร. อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว >>>>ภาพเพิ่มเติม<<

ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
Comments