การพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสองรัก ของ สํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โพสต์3 ก.ย. 2563 02:19โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

       นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการ จัดกิจกรรมพัฒนาค่ายลูกเสือ    ศรีสองรัก  ภายในพิธีมีนายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ

       นายยืนยง  ปาลี  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวว่า  สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กําหนดให้จัดกิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2563   เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือ แห่งชาติ โดยให้จัดกิจกรรมด้านพัฒนาค่ายลูกเสือ ให้มีความพร้อมสามารถเป็นศูนย์ ฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ทางการลูกเสือรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ค่ายลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต  ในส่วนของสํานักงานลูกเสือจังหวัดเลย ได้กําหนดจัดกิจกรรมพัฒนาค่าย ลูกเสือศรีสองรัก อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย                    เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี ได้บําเพ็ญ ประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ และพัฒนาค่ายลูกเสือศรีสองรัก ให้เป็นค่ายลูกเสือที่มี ความพร้อมในการฝึกอบรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนลูกเสือ - เนตรนารี ในการพัฒนาค่าย จากโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลย จํานวน 90 คน และผู้บังคับบัญชา จํานวน 40 คน  >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments