การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 ม.ค. 2561 02:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพฤหัสบดี ที่ 11  มกราคม  พ.ศ. 2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 ณ วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 8 – 13 มกราคม  2561

การดำเนินงานการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกรอบ

ทิศทางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายของรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2560-2564 และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments