การประชุมเชิงปฏิบัติการ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โพสต์14 ก.ค. 2561 23:48โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2561 23:55 ]


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่  ๑๐  สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พร้อมทั้งเป็นพิธีกรบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชครูผู้เข้าประชุม

นายสายรุ่ง  ปลั่งกล่าว เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การน้อมนำพระราโชบายของรัฐกาลที่ ๑๐  สู่การศึกษา นั้น  จะต้องปลูกฝั่งให้เกิดแก่เยาวชน  ๔  ด้าน ได้แก่ ๑.ต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒.มีพื้นฐานชีวิต  อุปนิสัย  ที่มั่นคง  เข้มแข็งมีคุณธรรม ๓.มีอาชีพ  มีงานทำ  และ ๔.การเป็นพลเมืองที่ดี โดยการขับเคลื่อนดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่จะพยายามบ่มเพาะนิสัยให้เกิดแก่นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้รับทราบนโยบายและเล็งเห็นความสำคัญในการเรื่องดังกล่าว จึงได้โน้มนำพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดการประชุมในครั้งนี้ให้เกิดขึ้น

นางอมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการขับเคลื่อนการนำนโยบายและพระบรมราโชบายนำสู่การปฏิบัติในครั้งนี้  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมว่า จากการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชกาลที่ ๑๐  สู่สถานศึกษา เนื่องจากตระหนักถึงความจำเป็นว่าการศึกษามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านในยุคปฏิรูป  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานพระบรมราโชบายไว้มากมาย  รัฐบาลยังคงน้อมนำมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องกอปรกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๑๐  ทรงให้ผู้บริหารทุกคนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรมาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือ  เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้เกิดความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบ  และเป็นการร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยรูปแบบของการประชุมเป็นการบรรยายพร้อมการฝึกปฏิบัติ วิทยากรในการบรรยายได้แก่ ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุมได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ,สังกัด  ตชด. สังกัดเอกชน สังกัดพระพุทธศาสนาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน  ทั้งสิ้น ๑๘๓ คน  ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<<<

ภาพโดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑, นายจักรกฤษ  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต ๑

ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป เลย เขต ๑

Comments