การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต สพป.เลย เขต 1

โพสต์13 ส.ค. 2561 23:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

 

           วันที่ 14  สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ     “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

โดยภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

         ดร.  รอง  ปัญสังกา  ประธานในพิธีกล่าวว่า  โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  1  ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย และกิจกรรม ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ  ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อประสบผลสำเร็จ บุคลากรในโรงเรียนนำกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงาน นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 

         ด้านนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดกิจกรรม     “ถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ

๑.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของโครงการโรงเรียนสุจริต

๒.      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best – Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนสุจริตได้

๓.      เพื่อคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม (Best – Practice) เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับประเทศ

          กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย รวม ๕๒ โรงเรียน

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวอรุณี  ราชพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก  นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา และ    นายวีระเดช  มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย  และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ร่วมเป็นทีมวิทยากรดังกล่าว

วันที่ 14  สิงหาคม  2561  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ “การถอดบทเรียน” โรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”โดยภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน  ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ๒๒๕ โรงเรียน และขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ให้ทุกโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย และกิจกรรม ๑) ทักษะกระบวนการคิด  ๒) มีวินัย  ๓) ซื่อสัตย์สุจริต  ๔) อยู่อย่างพอเพียง ๕) จิตสาธารณะ  โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครู โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย เข้าร่วมจำนวน  ๕๒ โรงเรียน  >>ภ่าพเพิ่มเติม<<


ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1 

Comments