การประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การสร้างคลังข้อสอบ และข้อสอบมาตรฐาน)

โพสต์30 มิ.ย. 2564 00:56โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน  2564 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  (การสร้างคลังข้อสอบ และข้อสอบมาตรฐาน)" กล่าวรายวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุมโดย  นายพิฑูรย์  อุตม์อ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (การสร้างคลังข้อสอบ และข้อสอบมาตรฐาน)  นี้ ได้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้า 74
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานบริการครูผู้สอน และส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนใช้เครื่องมือมาตรฐานในการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1
Comments