การประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โพสต์18 ก.ย. 2562 00:41โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 00:43 ]

วันพุธ  ที่ 19  กันยายน  ๒๕๖๒  ดร. รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับเงินอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ    เพื่อเด็กและเยาวชน และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ทั้งนี้มี นายยืนยงปาลี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพื้นที่จังหวัดเลยเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

 นายสุพัฒน์ คําโคตรสูนย์ รองประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเลย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน 2) เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเลย กับโรงเรียนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก เริ่มให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จํากัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในปี 2518 ปัจจุบันให้ความช่วยเหลือ ด้านการศึกษา สุขภาพ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ แก่เด็กด้อยโอกาสกว่า 58,000 คน ใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ

มีเงินบริจาคของผู้ปกครองเด็กในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนคืนทุนให้กับโครงการ จาก การสร้างแหล่งอาหารของ คลังอาหารในครัวเรือน การใช้จ่ายเงินดังกล่าวจึงจําเป็นจะต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ จะต้องมีผลลัพธ์ตรง ตามที่คาดหวัง จึงได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจํานวน 24 ฉบับกับโรงเรียนภาคีภายใต้สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้นดังกล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


                                                                                                                                        ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments