การประชุมการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 วันที่ 29 เมษายน 2563

โพสต์29 เม.ย. 2563 00:44โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


จากการประชุมผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติงานเร่งด่วนถึงมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้การดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ในกรณีที่มีนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ คือโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กในสังกัด สพป.เลย เขต 1

       วันนี้ เวลา 09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้ การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในการควบรวมโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสํานักงาน  จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง โดยในขณะนี้มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน สพป.เลย เขต 1 จึงจะดำเนินการควบรวมนักเรียนที่ต่ำเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1Comments