การประชุมคณะกรรมการศิลปหัตถกรรม สพป.ลย.1

โพสต์20 ก.ย. 2560 23:35โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2560 23:40 ]
         
  

             วันที่ 21  กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นาง จุรีรัตน์  แถบเงิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  สพป.เลย.1 ร่วมพบปะ ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานการเป็นคณะกรรมการในด้านต่างของศิลปหัตถกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ให้สำเร็จไปได้ด้วยดี  
            งานศิลปหัตถกรรมของสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เห็นความสำคัญจึงจัดให้มีการประชุมดังกล่าวขึ้น ภาพเพิ่มเติม

            ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1 

            
Comments