การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้ง ที่ 1/ 2563

โพสต์23 ม.ค. 2563 02:05โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่  22  มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 1/2563

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การประเมินผลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรมและตรวจสอบได้  เป็นการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการมอบโล่ เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการในการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, เกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประกวดผลงาน นวัตกรรมรูปแบบริหารสถานศึกษา(One Director One Mode: ODOM), 099 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (One Person One Product: OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา (One Supervisor One Model : OSOM) 10 ประจําปีการศึกษา 2562 ,การมอบประกาศเกียรติคุณ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2562 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

 จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>ภาพเพิ่มเติม<<

 ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments