การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์24 ก.ค. 2563 00:15โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 00:28 ]

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 7/2563  

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการมอบเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ให้แก่ นายสุรชัย  แสนประสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำเนิดเพชร และนางสุรีภรณ์  ศรีทา ครูโรงเรียนบ้านนาซ่าว  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซ่าวเป็นผู้รับแทน  จากนั้นเป็นการมอบ โล่ และเกียรติบัตรบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 ให้กับผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนในการสนับสนุนการสร้างบ้านน้ำใจให้กับนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยได้ส่งมอบบ้านเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จำนวน 109 หลัง จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญเรียนต่อสายอาชีพให้ได้สัดส่วน 50:50   เสร็จสิ้นการมอบโล่รางวัล  และเกียรติบัตร ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ จนเสร็จสิ้นการประชุม

ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

ภาพโดย  นางสาวศิริพร  แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สพป.เลย เขต 1 

Comments