การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

โพสต์23 ก.พ. 2563 20:57โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2563

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีมอบโล่ เกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบให้กับโรงเรียนเมืองเลย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นสถานศึกษที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  IQA  AWARD และการมอบเกียรติบัตรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประกวดผลงาน  นวัตกรรม  รูปแบบบริหารสถานศึกษา  (One  Director  One Model : ODOM รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  (One Person  One Product:OPOP ประจำปีการศึกษา  2562 นอกจากนี้มีการมอบของที่ระลึกจากนายอำเภอเมืองเลย ในการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย  ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะทำงานในการจัดทำขบวนรถแห่  ซึ่งมีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการไปร่วมดำเนินการ

 จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>>ภาพเพิ่มเติม CLICK<< ข่าว โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments