การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562

โพสต์16 พ.ค. 2562 23:11โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference  วันที่ 17  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  

เวลา 08.30 น.ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือนพฤษภาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

การจัดการประชุมครั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม สพป.เลย เขต 1 มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับ  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” สถานศึกษานำร่องหลักสูตรเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ,มอบเกียรติบัตร ให้กับนายศักดิ์ชาย  ไร่ขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ในการดำเนินการเป็นวิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินแนวใหม่ SAR

การมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบรายวิชา  คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม  100  คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561 นักเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการสนับสนุนให้นักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ  (สถาบันอาชีวศึกษา) ได้ตามตัวชี้วัด  ร้อยละ  50 จำนวน 16  โรงเรียน

ภายในการประชุม นายแพทย์รณรงค์  ศรีพล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน  ได้ให้ความรู้  ในหลักสูตร  โรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี

     จากนั้นเป็นการมอบนโยบาย จาก ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1                    

Comments