การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2562

โพสต์12 มี.ค. 2562 03:03โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 06:11 ]

การประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


วันที่ 12  มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต

1 ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน มีนาคม  2562 โดยมี ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้ได้นำนวัตกรรม QR Code มาใช้เป็นเครื่องมือในการประชุม  

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้มอบเกียรติบัตร ให้คณะกรรมการกลั่นกรองวัดและประเมินผล และแอดมินประจำกลุ่ม ในการช่วยเหลือการพัฒนาครูผู้ช่วย  หลักสูตรการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online รุ่นที่ 1/2562และการมอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามโครงการขับเคลื่อนการศึกษาไทย 4.0 แห่งศตวรรษที่ 21 “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินงานให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง “รู้ตน รู้งาน  รู้อาชีพ” และเพิ่มอัตราสัดส่วนอัตราการเรียนต่อสายอาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ตามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการส่งเสริมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในการจัดงาน “เปิดบ้าน สานฝัน อาชีวศึกษาสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา  2561” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยมีโรงเรียนที่รับมอบเกียรติบัตร จำนวน 16 โรงเรียน

เสร็จสิ้นจากการมอบประกาศเกียรติบัตร นายอุทร  พินิจมนตรี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เลย เขต 1 ได้มอบเงินทุนในการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และ นางรุจาภา เร่งพุฒิพงศ์ ได้มอบเงินสร้างบ้านน้ำใจนักเรียนเป็นเงิน 50,000  บาท

ภายในการประชุมดัง ได้มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุมและให้ความรู้ ได้แก่ชมรมพระพุทธศาสตร์สากลในเรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย ได้แนะนำ ระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ (e-Donation) และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเป็นการมอบนโยบาย โดย  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 และข้อราขการจาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม จนครบวาระการประชุม >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1 Comments