การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต)

โพสต์25 เม.ย. 2562 01:36โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2562 01:46 ]

      วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ(โครงการเขตสุจริต) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑


โดยก่อนการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ได้นำผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต,บันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในการประชุมดังกล่าวด้วย

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในทุกมิติรูปแบบการทุจริตในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริต

ที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง จากนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึก ให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้เล็งถึงเห็นความสำคัญและได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

     ๑. เพื่อปรับฐานความคิดให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

เขต ๑  ให้สามารถแยกแยะ “ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม”

๒. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานเขตสุจริตและเขตคุณธรรมนำคุณลักษณะ

ที่ได้รับจากการอบรมและศึกษาดูงาน ไปใช้ในการปฏิบัติงานสู่เขตพื้นที่สุจริตอย่างยั่งยืน

๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๔. เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ได้ในระดับสูงมากทั้งนี้ มีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๘๑ คน

 ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต ๑

Comments