การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นด้านการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA

โพสต์22 ส.ค. 2563 03:28โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร
                  

                  วันที่  22 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นด้านการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA

                  โดยมี  ดร.อัมรา  จำรูญศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตรงกับนโยบายที่ ๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ คือ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตัวชี้วัดที่ ๒ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้านการรู้เรื่องอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับครูผู้สอนขึ้น ในวันที่  22   สิงหาคม  2563  โดยมีโดยมีวัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริง

2.เพื่อให้ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะ

ส่งผลให้ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

        ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการ PISA ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน 40 คน วิทยากร ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและประเมินทางการศึกษา และครูผู้สอนที่เป็นแกนนำ รวมทั้งสิ้น  7 คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดประชุมปฏิบัติการ จำนวน  1  วัน

                    ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments