การประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐

โพสต์14 ก.ย. 2561 23:39โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2561 23:51 ]


วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต ๑ โดยมี  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการการฝึกอบรม  โดยนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง     รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๑

นางสมัย  ปริบาล  ศึกษานิเทศก์  สพป.เลย เขต ๑  ผู้รับผิดชอบโครงการ  กล่าวว่าการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนครูปฐมวัยในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ในวันนี้เป็นการสร้างสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กช่วงอายุ ๓ -๖  ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

        ตนเล็งเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อ  ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนางานการของเด็กนักเรียนในวัยนี้ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และสามารถนำสู่การปฏิบัติในชั้นเรียนได้ดี เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัย  มีความรู้ความสามารถ  ในการผลิตสื่อและนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการอบรมได้เชิญวิทยากรจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อ ที่เป็นที่ยอมรับและประสบผลคือ

    ๑ ครูรัตนาพร  โพธิ์กลาง  ๒  ครูกชพร  กำเนิด  ๓  ครูวรารัตน์  กุลวงษ์  ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” ๔ ครูอัญญานี  สุขผุย จากโรงเรียนบ้านเชียงคาน ”วิจิตรวิทยา” ๕ ครูศิราวัลย์  ชุนุชิต จากโรงเรียนอนุบาลเลย ๖ ครูลลิดา ผุยมาตย์ จากโรงเรียนบ้านก้างปลา  และครูสุจิตรา  ฝั้นสีดา  จากโรงเรียนบ้านน้ำพร >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

าพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต ๑

Comments