การประชุมปฏิบัติการ เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ

โพสต์4 เม.ย. 2561 01:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการ  เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ไปสู่การปฏิบัติ ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ในพิธีมีดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการโดย  นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และ สพฐ. ได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งประกาศ  เรื่อง  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นั้น

          เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  จึงได้จัดการประชุม ดังกล่าวขึ้น  เพื่อสร้างความเข้าใจ  เรื่องการปรับหลักสูตรโครงสร้างเวลาเรียน  การวัดประเมินผล ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ / ข่าว โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments