การประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ (Self Assessment Report :SAR)

โพสต์26 มี.ค. 2562 00:50โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร
           

          วันอังคาร ที่ 26  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์และจัดทำรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ (Self Assessment Report :SAR)
  การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการนำเสนอการดำเนินงาน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา และนำเสนอรายงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
         1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา โอกาส และข้อจำกัด นำไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป
         2.ให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารการศึกษา ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
         3. ให้หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
         4. เพื่อให้สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา
        
            ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานประเมินตนเองแนวใหม่ (Self Assessment Report : SAR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีระยะเวลา 1 วัน มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 152 คน  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


        ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1
Comments