การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ( โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา)

โพสต์20 พ.ย. 2562 02:13โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วัน พุธ ที่ 20  พฤศจิกายน  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจำปีการศึกษา  2562 ณ  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา โดยการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในครั้งนี้ มี ดร.กานนท์  แสนเภา    รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 เป็นประธานกรรมการการประเมินฯ การประเมินฯ ในครั้งนี้  มีการรับชมความสามารถพิเศษของเด็กหญิงชุตินันท์  ศรีจำปา  นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน จากนั้นเป็นการรับชมวีดีทัศน์ประวัติและผลงานดีเด่น ของนักเรียนรายดังกล่าว

งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัย    อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภ แก่ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖ และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์ สอนศาสนาอิสลามซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความ ประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียน ได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานใน ขณะนั้น) ได้น้อมนำพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments