การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 เมษายน 2561)

โพสต์26 เม.ย. 2561 23:12โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดำเนินการประชุมเพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภายในการประชุม ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม

โดยแบบติดตามผลการบริหารจัดการในครั้งนี้  มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบติดตาม ประเมินผลตัวชี้วัด จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเพิ่ม 1 ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น 21 ตัวชี้วัด  ส่วนที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ (Area Based) ปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่ 3 แบบติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 14 นโยบาย และ จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการติดตามในทุกปีงบประมาณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้นำนโยบายทั้งของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาดำเนินการเป็นภารกิจหลักสำคัญอยู่แล้ว  การประชุมดังกล่าว ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ได้กำชับให้ผู้รับผิดชอบ แต่ละตัวชี้วัดได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูล เอกสารหลักฐานการดำเนินงาน โดยแต่ละประเด็นตัวชี้วัดนั้น จะประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละงาน ซึ่งเป็นภารกิจงานที่แต่ละบุคคลได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่นำข้อมูลมานำเสนอในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการให้ชัดเจน ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าว

 ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments