การตรวจติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

โพสต์10 ก.ย. 2560 22:41โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

            วันที่ 11 กันยายน  2560 ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 พร้อมด้วย  ดร.สมพงษ์  พรมใจ  นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผอ.สพป.ลย.1  ให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน กระบวนการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา  โดยคณะตรวจติดตามตามในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.สท้าน  วารี         ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์) นายกิติศักดิ์  ตาภา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยการนำของ ดร.รอง ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ได้ดำเนินการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา โดยการคัดเลือกโรงเรียนนำร่อง  จำนวน 13 โรงเรียน กลุ่มคุณภาพการศึกษาละ 1 โรงเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้ผ่านการอบรมนำการประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน ให้โรงเรียนจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของโรงเรียนและดำเนินการตาม ปฏิทิน พร้อมทั้งให้โรงเรียนทำโครงการรองรับ กำหนดผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน

            นางจุรีรัตน์  แถบเงิน  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  สพป.ลย.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ PLC เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ได้ดำเนินการ นิเทศ  กำกับ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ตามปฏิทินของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการจัดทำโครงการรองรับ ผู้รับผิดชอบโครงการมีแผนการขับเคลื่อนและพบว่าโรงเรียนดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ  สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ <<<ภาพเพิ่มเติม>>>

               ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1

 

Comments