การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC

โพสต์25 มิ.ย. 2563 01:47โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันที่ 25  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม เทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ  รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25, 26 มิถุนายน 2563

      สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียน สุจริต) เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียน ในสังกัด ซึ่งมีแนวทางหลักในการดําเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุก จิตสํานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 2) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์        อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ไม่ทนต่อการทุจริต

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงกําหนดให้มี การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยกระบวนการ PLC ขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1

2. เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

3. เพื่อนิเทศเชิงปฏิบัติการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการ สอนในปีการศึกษา 2563 กลุ่มเป้าหมายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แบ่งเป็น 2 รุ่นรุ่นที่ 1 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จํานวน 70 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมได้แก่

โรงเรียนใน กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง, การท่าอากาศยาน,นาอ้อศรีเมืองชัย, ดินดําน้ำสวย, กกดู่นาแขม, นาด้วง,และลุ่มน้ำเหืองรุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมได้แก่ โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพ การศึกษาเชียงคาน, ธาตุจอมศรี, หาดนาแก้ว, ท่าลี่,นครหงส์ และเชียงกลม ทั้งนี้  นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเลย และคณะ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลยเขต 1

Comments