การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรจริยคุณ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์10 ก.ค. 2561 01:46โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2561 04:30 ]


วันที่ 10 กรกฎาคม  2561 เวลา  09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานในพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาวิทยากรจริยคุณ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ  ห้องประชุมอัสนี – วสันต์  โชติกุล  โรงเรียนเมืองเลย           

ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า  การพัฒนาจริยคุณ การพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งกลุ่มคุณภาพหลักเมืองได้ดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับทราบโดยตลอด ว่ามีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการในหลายๆครั้ง  ก่อนที่จะดำเนินการจัดการอบรม ทำให้การอบรมดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมายได้การดำเนินการอบรมครูเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  เป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียนได้  

นายประวิทย์  น้อยบัวทอง  เปิดเผยว่า  การดำเนินการอบรมเน้นพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบโดยใช้โครงงานคุณธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงาม  และนำสู่การปฏิบัติจริง  ให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  จากความสำคัญดังกล่าว ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงกำหนดจัดอบรมเพื่อขยายผล ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มคุณภาพ คือ เพื่อขยายผลการพัฒนาจริยคุณ ให้กับครู บุคลากร ทุกคนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง  เพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรมตามแนวทาง มยส. เป็นตัวแทนกลุ่มคุณภาพในการประกวด ระดับเขตพื้นที่ และเป็นตัวแทนเข้าร่วม Symposium ระดับเขตตรวจราชการที่ 10  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง มยส.ในอีกทางหนึ่ง

          โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จำนวนทั้งสิ้น 100 คน  ใช้เวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  1 วัน 

        มีวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  คือผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม และวิทยากรศูนย์โรงเรียน,โรงเรียนคุณธรรม

          นอกจากนี้  ภายในการจัดการประชุมดังกล่าว มี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้กล่าวให้ความรู้เพิ่มเติมถึงแนวทางการเบิก - จ่าย ในการเดินทางไปราชการ  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมอีกด้วย

        >>>ภาพเพิ่มเติม<<<  ภาพ/ข่าวโดย นาง ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments