การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย “ครู 4.0”

โพสต์25 ส.ค. 2563 01:57โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร


วันที่  25 สิงหาคม  2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วยครู 4.0

โดยมี นายยืนยง ปาลี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในนามของคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรม  กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้รับทราบนโยบาย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการปฏิบัติ รวมทั้งทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ สามารถนําทักษะ ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรมและจิตสํานึกที่ดี ศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการและสามารถผลักดันให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสพผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,ผู้อํานวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์,ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ, ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ให้ความรู้แนวทาง ขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูที่เข้าอบรมดังกล่าวโดยผู้เข้าอบรมในโครงการ ประกอบด้วยครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 138 คน  >>ภาพเพิ่มเติม<<

 ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments