การอบรมเชิงปฏิบัติการ เกษตรสู่อาชีพด้วยนวัตกรรม CRP ชีววิถี 21-22 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านน้ำคิว

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:01โดยโรงเรียนบ้านน้ำคิว อำเภอเมืองเลย
 

                                  ด้วยชมรมชาวค่ายอามัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้จัดตั้งขึ้น โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีวัตุประสงค์ประการหนึ่งคือให้การสนับสนุนโรงเรียนเกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้ช่วยก่อสร้างอาคารเรียนในสมัยที่เป็นนิสิต ให้มีคุณภาพและเป็นแหล่งเผยแผ่ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปยังชุมชนเกษตรกรรม โดยชาวค่ายให้การนับสนุนโครงร้างพื้นฐานลื่ออุปกรณ์การเรียนการอน และส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองด้วย ประกอบกับรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้เป็น Education Tech 4.0 สนองนโยบาย Thailand 4.0  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ

ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จัดอบรมให้ความรู้กับคณะครู ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 และมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยชีวภาพ จำนน 3 รายการ คือ เครื่องอัดบด เครื่องสับ เครื่องผสม รวมทั้งเครื่องสนามเด็กเล่น ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำคิว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้


                                             

                                                                                              วิมลนิตย์ ธรรมกุล ภาพ/ข่าว

Comments